4.562 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 455, 456, 457   »
Artikel I. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 , Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 Artikel I. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990.] BWBR0015309
Artikel II. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 , Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 Artikel II. Wijziging Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 [Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.] BWBR0015309
Artikel III. Inwerkingtreding, Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 en het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999     Inwerkingtreding Artikel III. Inwerkingtreding • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. • 2. Artikel II, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 2003 met dien verstande dat in afwijking van artikel 22, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 : &b... BWBR0015309
Artikel 1. Begripsbepalingen, Besluit onderwijs aan vreemdelingen     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: • 1. school: • a. een bekostigde school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs ; • b. een bekostigde school of instelling als bedoeld in de Wet op de expertisecentra ; • c. een bekostigde school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs ; •... BWBR0015396
Artikel 2. Criteria voor een specifieke uitkering en doel van de specifieke uitkering, Besluit onderwijs aan vreemdelingen     Criteria voor een specifieke uitkering en doel van de specifieke uitkering Artikel 2. Criteria voor een specifieke uitkering en doel van de specifieke uitkering Dit besluit geeft de criteria op grond waarvan een gemeente in aanmerking komt voor een specifieke uitkering ter tegemoetkoming in de kosten van de eerste opvang van vreemdelingen aan een school, de criteria voor de hoogte van de uitkering en de criteria voor de wijze van verstrekken daarvan. De specifieke uit... BWBR0015396
Artikel 3. Berekening van de specifieke uitkering, Besluit onderwijs aan vreemdelingen     Berekening van de specifieke uitkering Artikel 3. Berekening van de specifieke uitkering • 1. Een gemeente komt in aanmerking voor een specifieke uitkering wanneer in die gemeente door een of meer scholen de eerste opvang in het onderwijs wordt verzorgd voor gezamenlijk tenminste tien vreemdelingen. • 2. Berekeningsfactoren voor een specifieke uitkering zijn: • a. een bedrag van € 1174,- op jaarbasis voor een... BWBR0015396
Artikel III, Wijzigingswet boek 2 Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn     Artikel III De artikelen van deze wet zijn van toepassing op jaarrekeningen en jaarverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2005. BWBR0018604
Artikel IV, Wijzigingswet boek 2 Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn     Artikel IV Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0018604
  1, 2, 3 ... 455, 456, 457   »