78 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »
Artikel 1, Wet houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting     Artikel 1 Onze Ministers van Waterstaat, van Defensie, van Koloniën, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Financiën worden gemachtigd om voor en namens het Rijk met de Vereeniging van Nederlandsche Vliegtuigfabrikanten, gevestigd te ’s-Gravenhage, de N. V. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën, gevestigd te ’s-Grave... BWBR0001989
Artikel 2, Wet houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting     Artikel 2 Onze Ministers van Waterstaat en van Financiën worden gemachtigd om voor en namens het Rijk met het Bestuur van de Stichting een overeenkomst aan te gaan overeenkomstig het bij deze wet gevoegd model. Onze Ministers van Economische Zaken en Financiën worden gemachtigd overeenkomsten tot wijziging van de in dit artikel bedoelde overeenkomst met het Bestuur van de Stichting aan te gaa... BWBR0001989
Artikel 3, Wet houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting     Artikel 3 • 1. Aan de stichting wordt jaarlijks door Onze Minister van Economische Zaken subsidie verleend voor het verrichten van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de lucht- en ruimtevaart. • 2. Aan de stichting kan in bijzondere gevallen door Onze Minister van Economische Zaken op aanvraag een incidentele subsidie worden verleend. • 3. Bij regeling van Onze Min... BWBR0001989
Artikel 4, Wet houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting     Artikel 4 Aan de door Onze Ministers van Economische Zaken en Financiën aan te wijzen ambtenaren wordt, telkens wanneer zulks wordt verlangd, inzage in de boekhouding der Stichting gegeven, en worden alle daaromtrent gevraagde inlichtingen verstrekt. BWBR0001989
Artikel 5, Wet houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting     Artikel 5 Deze wet treedt in werking met ingang van den dag volgende op dien harer afkondiging. BWBR0001989
Artikel 1, Warenwet     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. waren: roerende zaken waaronder eetwaren, met inbegrip van kauwpreparaten andere dan tabak, en drinkwaren alsmede bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen onroerende zaken; • b. eet- en drinkwaren: levensmiddelen, bedoeld in artikel 2 van verordening (EG) nr. 178/2002 van h... BWBR0001969
Artikel 1a, Warenwet     Artikel 1a Deze wet en de daarop berustende bepalingen zijn mede van toepassing op: • a. technische voortbrengselen die worden gebruikt in de exclusieve economische zone bij de arbeid op, vanaf of ten behoeve van civieltechnische werken, dan wel bij het afbreken van een dergelijk werk; • b. eet- en drinkwaren die worden verhandeld op civieltechnische werken in de exclusieve econom... BWBR0001969
Artikel 2, Warenwet     Artikel 2 • 1. Onverminderd de artikelen 7, eerste lid , en 8, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden kan, ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, artikel 2a in werking worden gesteld. • 2. Wanneer het in het eerste lid bedoelde besluit is genomen, wordt onverwijl... BWBR0001969
Artikel 2a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Warenwet     Artikel 2a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] [Red: Dit artikel is nog niet in werking getreden; ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken kan bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, dit artikel in werking treden.] Onze Minister van Defensie kan gebieden aanwijzen, waarin deze wet niet van toepassing is op voor militair gebruik beste... BWBR0001969
Artikel 3, Warenwet     Artikel 3 Met betrekking tot waren kunnen ter uitvoering van de artikelen 1a en 4 tot en met 9 , regels worden gesteld: • a. in het belang van de volksgezondheid, van de veiligheid, van de eerlijkheid in de handel of van goede voorlichting omtrent waren, en • b. indien het technische voortbrengselen betreft, tevens in het belang van de gezondheid van de mens of van de veili... BWBR0001969
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie