61 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] In afwijking van het bepaalde in artikel 21, tweede lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement wordt de maximale arbeidsduur van door Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aangewezen ambtenaren die de functie van personenchauffeur uitoefenen met 30 uur per maand verlengd. BWBR0021457
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] De krachtens artikel 1 aangewezen ambtenaar ontvangt een maandelijkse toelage die 30 maal het voor hem geldende salaris per uur bedraagt. BWBR0021457
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] Buiten de voor hem geldende arbeidsduur kan aan de krachtens artikel 1 aangewezen ambtenaar overwerk worden opgedragen over de periode van een kalenderjaar tot een maximum van gemiddeld 45 uren per maand. BWBR0021457
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)     Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] • 1. De vergoeding voor overwerk, verricht door de krachtens artikel 1 aangewezen ambtenaar, bestaat uit verlof, gelijk aan het aantal uren overschrijding van het krachtens artikel 1 vastgestelde aantal arbeidsuren en een bedrag in geld, dat voor elk uur van de overschrijding 50% van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur b... BWBR0021457
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)     Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] De dagelijkse werktijd wordt als volgt vastgesteld: • a. Per werkdag geldt een vaste werktijd van 8 uur, waarbij de normale begin- en eindtijd liggen tussen 7.00 uur en 19.00 uur, met een lunchpauze van 0,5 uur. • b. De overige 1,5 uur gelden als flexibele werktijd welke (met een totaal van 30 uur per maand) wordt ingezet wanneer de ... BWBR0021457
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)     Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] Wanneer binnen de in artikel 5, sub b bedoelde flexibele werktijd gewerkt moet worden op uren genoemd in artikel 17 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt over deze uren de gebruikelijke vergoeding voor onregelmatige dienst toegekend. BWBR0021457
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)     Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] Aan de chauffeur, bij wie het gemiddeld aantal overuren (à 150%) per maand, berekend over de 24 maanden voorafgaand aan het moment van invoering, hoger is dan 45 uur, wordt gedurende een periode van 2 jaar op maandbasis een afnemend toeslagpercentage toegekend over het verschil tussen het 24 maands gemiddelde en voornoemde 45 uur. Het toeslag per... BWBR0021457
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998], Besluit nadere werktijdregeling en overwerkvergoeding voor personenchauffeurs (4)     Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 04-12-1998] Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor wat betreft de werktijdverlenging als bedoeld in artikel 1 terug tot en met 1 januari 1986. BWBR0021457
Artikel 1, Besluit VWS-commissie bezwaarschriften personeel Awb     Artikel 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; • b. bezwaar: een bezwaar als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht ; • c. de commisie: een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht . BWBR0006608
Artikel 2, Besluit VWS-commissie bezwaarschriften personeel Awb     Artikel 2 Er is een commissie die desgevraagd adviseert ten behoeve van de beslissing op bezwaar tegen een besluit of een daarmee gelijk gestelde handeling, door de minister genomen ten aanzien van een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig. BWBR0006608
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie