68 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »
Artikel I, Besluit bijzondere regeling tot vaststelling jeugdsalarissen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984     Artikel I Ten aanzien van ambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst, worden in de salarisschalen 7 en 8 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 geacht de salarisnummers J 21, J 20, J 19, J 18 en J 17 voor te komen. BWBR0004491
Artikel II, Besluit bijzondere regeling tot vaststelling jeugdsalarissen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984     Artikel II Voor de vaststelling van de bij de in het vorige artikel genoemde salarisnummers behorende salarisbedragen wordt uitgegaan van het salaris dat behoort bij salarisnummer 0 van de van toepassing zijnde salarisschaal, verminderd met onderscheidenlijk 10%, 20%, 30%, 40% en 50%. De aldus vastgestelde bedragen worden afgerond op hele guldens. BWBR0004491
Artikel III, Besluit bijzondere regeling tot vaststelling jeugdsalarissen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984     Artikel III Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Koninklijk besluit van 4 april 1985, nr. 14, met dien verstande dat dat besluit van toepassing blijft op het personeel dat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds bij de Belastingdienst werkzaam is. BWBR0004491
Artikel IV, Besluit bijzondere regeling tot vaststelling jeugdsalarissen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984     Artikel IV Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1988. BWBR0004491
Artikel 1, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen     Artikel 1 • 1. De bepalingen van deze wet strekken tot uitvoering van richtlijnen van de Raad van de Europese Unie en andere regelingen van internationaal en interregionaal recht tot het verlenen van wederzijdse bijstand bij de heffing van belastingen, alsmede renten daarover en bestuursrechtelijke sancties en boeten die daarmee verband houden. • 2. Onder de in het eerste lid bed... BWBR0003954
Artikel 2, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen     Artikel 2 • 1. Deze wet en de daarop berustende bepalingen verstaan onder: • a. Nederland: het in Europa gelegen deel van het Koninkrijk; • b. Onze Minister: Onze Minister van Financiën; • c. lidstaat: lidstaat van de Europese Unie; • d. staat: een lidstaat, een Mogendheid of een bestuurlijke eenheid waarmee in de relatie met Nederland een wederkerige regeli... BWBR0003954
Artikel 2a, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen     Artikel 2a • 1. Voor de toepassing van dit artikel en afdeling 4A en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. rapporterende financiële instelling: een Nederlandse financiële instelling, niet zijnde een niet-rapporterende financiële instelling; • b. Nederlandse financiële instelling: • 1°. een in Nederland gevestigde financiële instelling,... BWBR0003954
Artikel 3, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen     Artikel 3 Onze Minister wordt voor Nederland aangewezen als bevoegde autoriteit en centraal verbindingsbureau. Onze Minister is tevens verantwoordelijk voor de contacten met de Europese Commissie. BWBR0003954
Artikel 4a. Definities, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen     Definities Artikel 4a. Definities • 1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: • a. rentebetaling: rente, uitbetaald of bijgeschreven op een rekening, die is terug te voeren op enigerlei schuldvordering, al dan niet gedekt door hypotheek of voorzien van een winstdelingsclausule, en met name de opbrengsten van overheidspapier en obligatieleningen, inclusief daaraan gehecht... BWBR0003954
Artikel 4b. Uitbreiding definitie rentebetaling, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen     Uitbreiding definitie rentebetaling Artikel 4b. Uitbreiding definitie rentebetaling • 1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder rentebetaling mede verstaan: • a. de rente die is aangegroeid of gekapitaliseerd op het moment van de verkoop, de terugbetaling of de aflossing van de schuldvordering; • b. inkomsten uit rentebetalingen indien deze rechtstreeks of via een uitbetalende instantie als bedoeld... BWBR0003954
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie