719 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 70, 71, 72   »
Artikel 1, Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen     Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. kinderbed: een slaapmeubel, niet zijnde een wieg, dat bestemd is voor kinderen tot de leeftijd van ongeveer 4 jaar; • b. kinderbox: een meubel bestaande uit of voorzien van één of meerdere opstaande zijde(n) dat bestemd is om de actieradius van een hierin geplaatst kind te beperken; • c... BWBR0004710
Artikel 2, Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen     Artikel 2 • 1. Het is verboden kinderbedden en -boxen te verhandelen die niet voldoen aan de in of krachtens dit besluit gestelde eisen. • 2. Het is verboden kinderbedden en -boxen te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften in of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen. • 3. Het is verboden kinderbedden en -boxen t... BWBR0004710
Artikel 3, Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen     Artikel 3 • 1. Kinderbedden en -boxen moeten zodanig zijn samengesteld, geconstrueerd en uitgevoerd en een zodanige uitwendige staat en beziging van materiaal hebben, dat zij bij aanwending overeenkomstig redelijkerwijze te verwachten gebruik, geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van een daarin geplaatst kind. • 2. Met betrekking tot de samenstelling, constructi... BWBR0004710
Artikel 7, Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen     Artikel 7 Kinderbedden en -boxen moeten zijn vergezeld van waarschuwingen voor mogelijke gevaarsrisico’s, waaronder met name een waarschuwing voor het beklemminggevaar van kinderen door toepassing van te kleine matrassen. BWBR0004710
Artikel 8, Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen     Artikel 8 • 1. Voor de beoordeling of kinderbedden en -boxen voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde eisen, worden methoden van analytisch chemisch en fysisch mechanisch onderzoek aangewezen. • 2. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan omtrent de in het eerste lid bedoelde methoden van onderzoek nadere regels stellen. BWBR0004710
Artikel 9, Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen     Artikel 9 Op verzoek van de belanghebbende worden door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport normen die gelijkwaardig zijn aan het in het in artikel 3 bepaalde, met het in dit artikel bepaalde gelijkgesteld. BWBR0004710
Artikel 10, Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen     Artikel 10 Dit besluit is tot en met 3 maanden na de datum van inwerkingtreding niet van toepassing op kinderbedden en -boxen welke vóór die datum in de handel zijn gebracht. BWBR0004710
Artikel 11, Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen     Artikel 11 Dit besluit treedt in werking met ingang van de zevende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0004710
Artikel 12, Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen     Artikel 12 Dit besluit kan worden aangehaald als "Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen". BWBR0004710
Artikel 1, Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. persoonlijk beschermingsmiddel: • 1e. een uitrustingsstuk of -middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen één of meer gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid of zijn veiligheid kunnen vormen; • 2e. een geheel dat is samengesteld uit verscheidene ... BWBR0005570
  1, 2, 3 ... 70, 71, 72   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling