33 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4   »
Artikel 1, Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. Rijkswet: de Rijkswet op het Nederlanderschap ; • b. De Minister: de Minister van Justitie; • c. Uitvoeringsautoriteit: de in artikel 2 van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap genoemde autoriteit of ambtenaar; • d. Handleiding: Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het ... BWBR0013506
Artikel 2, Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 2 Tenzij in deze regeling anders is bepaald, oefent de uitvoeringsautoriteit de hem in het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap , het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 en het Besluit bericht omtrent toelating opgedragen werkzaamheden uit in overeenstemming met de Handleiding, alsmede met de nadere instructies terzake die in het betreffende Rijksdeel ... BWBR0013506
Artikel 3, Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap     Artikel 3 • 1. De uitvoeringsautoriteit zendt de in het eerste lid van artikel 12 , respectievelijk van artikel 24 en artikel 30 van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap genoemde afschriften van de door hem ontvangen optieverklaringen, van de in deze artikelen genoemde documenten en van de bevestigingen van de verkrijging van het Nederlanderschap aan de Ministe... BWBR0013506
Artikel 1, Besluit bericht omtrent toelating     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: BWBR0014831
Artikel 2, Besluit bericht omtrent toelating     Artikel 2 • 1. Onze Minister, Onze Minister van Justitie van Aruba, Onze Minister van Justitie van Curaçao en Onze Minister van Justitie van Sint Maarten wijzen, elk in hun gebied, de autoriteiten en ambtenaren aan, bevoegd tot het afgeven van berichten omtrent toelating. • 2. Onze Minister van Justitie van Aruba, Onze Minister van Justitie van Curaçao en Onze Minister van Just... BWBR0014831
Artikel 3, Besluit bericht omtrent toelating     Artikel 3 Het bericht omtrent toelating informeert omtrent de periode gedurende welke een persoon tot het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen is toegelaten. BWBR0014831
Artikel 4, Besluit bericht omtrent toelating     Artikel 4 • 1. De ingevolge artikel 2, eerste lid , aangewezen autoriteiten en ambtenaren geven op verzoek van de autoriteiten en ambtenaren, die bevoegd zijn tot het in ontvangst nemen van verzoeken om verlening en verklaringen tot verkrijging van het Nederlanderschap, aan hen berichten omtrent toelating af betreffende de in het verzoek genoemde personen. • 2. De berichten be... BWBR0014831
Artikel 5, Besluit bericht omtrent toelating     Artikel 5 • 1. Het bericht omtrent toelating vermeldt, zo mogelijk: • a. de geslachtsnaam en voornaam of voornamen, onderscheidenlijk naam of namen, de geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, adres, geslacht, en nationaliteit(en) van de persoon wiens toelating het betreft; • b. de omschrijving en datum van verlening van de huidige verblijfstitel, alsmede de datum va... BWBR0014831
Artikel 6, Besluit bericht omtrent toelating     Artikel 6 • 1. Onze Minister kan nadere regels stellen met betrekking tot de gevallen waarin een bericht omtrent toelating kan worden verzocht alsmede met betrekking tot de inhoud en de vorm van het verzoek. • 2. Over de inhoud en de vorm van verzoeken tot afgifte van berichten omtrent toelating overlegt hij met Onze Minister van Justitie van Aruba, Onze Minister van Justitie van... BWBR0014831
Artikel 7, Besluit bericht omtrent toelating     Artikel 7 • 1. Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap in werking treedt. • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bericht omtrent toelating. BWBR0014831
  1, 2, 3, 4   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie