73 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »
Artikel 1. Strekking van de regeling, Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005     Strekking van de regeling Artikel 1. Strekking van de regeling De beleidsregels vastgesteld in deze regeling hebben betrekking op de wettelijke voorschriften die zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling. BWBR0018547
Artikel 2. Definities, Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005     Definities Artikel 2. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: • a. de wet: de Mediawet ; • b. het besluit: het Mediabesluit ; • c. leader: een inleidend gedeelte van een programmaonderdeel; • d. evenementensponsor: een persoon, bedrijf of instelling die een financiële of andere bijdrage heeft verstrekt aan de totstandkoming van een evenement. BWBR0018547
Artikel 3. Definitie programmaonderdeel, Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005     Definitie programmaonderdeel Artikel 3. Definitie programmaonderdeel • 1. Onder ‘duidelijk afgebakend onderdeel van een programma’, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de wet , wordt verstaan een onderdeel van een programma dat duidelijk is onderscheiden van het voorgaande en volgende onderdeel van een programma. • 2. Onder ‘als zodanig herkenbaar onderdeel van een programma’, bedoeld in art... BWBR0018547
Artikel 4. Bijdrage van ondergeschikte betekenis, Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005     Bijdrage van ondergeschikte betekenis Artikel 4. Bijdrage van ondergeschikte betekenis • 1. Onder ‘sponsoren van een programmaonderdeel’, bedoeld in artikel 1, onderdeel II, van de wet , wordt niet verstaan het verstrekken van een bijdrage die in het programmaonderdeel niet of niet identificeerbaar wordt getoond of vermeld en, • a. door een derde in bruikleen is gegeven of, • b. in verhouding tot de tot... BWBR0018547
Artikel 5. Bijdrage van overheidsinstellingen, omroepinstellingen of (co)producenten, Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005     Bijdrage van overheidsinstellingen, omroepinstellingen of (co)producenten Artikel 5. Bijdrage van overheidsinstellingen, omroepinstellingen of (co)producenten Onder ‘sponsoren van een programmaonderdeel’, bedoeld in artikel 1, onderdeel II, van de wet , wordt niet verstaan het verstrekken van een bijdrage ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van een programmaonderdeel door: • a. overheidsinstellingen en andere instellingen die geen particuliere ... BWBR0018547
Artikel 6. Programmaonderdelen die gesponsord mogen worden, Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005     Programmaonderdelen die gesponsord mogen worden Artikel 6. Programmaonderdelen die gesponsord mogen worden • 1. Onder ‘programmaonderdelen van culturele aard’, bedoeld in artikel 52a, tweede lid, onderdeel a, van de wet , wordt in beginsel verstaan: programmaonderdelen die, aan de hand van het in het kader van de programmavoorschriften voor de betrokken omroep gehanteerde systeem van programma-indeling, zijn ingedeeld als prog... BWBR0018547
Artikel 7. Definitie van naam en (beeld)merk, Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005     Definitie van naam en (beeld)merk Artikel 7. Definitie van naam en (beeld)merk In de artikelen 52b, tweede lid , en 56a, vijfde lid, van de wet , en artikel 31 van het besluit , wordt verstaan onder: • a. naam: de statutaire naam of handelsnaam van de sponsor, onderscheidenlijk evenementensponsor zoals vermeld in het handelsregister; • b. merk: een handelsmerk, zijnde een vast herkenningsteken in de vorm ... BWBR0018547
Artikel 8. Plaats van de sponsorvermelding, Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005     Plaats van de sponsorvermelding Artikel 8. Plaats van de sponsorvermelding • 1. In artikel 52b, eerste lid, van de wet , en artikel 31, eerste lid, van het besluit , wordt onder ‘aan het begin of aan het einde’ mede verstaan: aan het begin en aan het einde. • 2. Vermelding of vertoning van de sponsor of evenementensponsor als zodanig, op een andere plaats dan aan het begin of het einde van een program... BWBR0018547
Artikel 9. Sponsorvermelding ter informatie van het publiek, Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005     Sponsorvermelding ter informatie van het publiek Artikel 9. Sponsorvermelding ter informatie van het publiek Het publiek wordt in ieder geval geacht geïnformeerd te zijn op de wijze, bedoeld in artikel 52b, eerste lid, van de wet , indien voorafgaande aan de vermelding van de naam of het (beeld)merk van de sponsor de volgende mededeling duidelijk leesbaar of hoorbaar wordt gedaan: • a. ‘dit programma is (mede) mogelijk gemaakt do... BWBR0018547
Artikel 10. Naam, merk en/of beeldmerk, Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005     Naam, merk en/of beeldmerk Artikel 10. Naam, merk en/of beeldmerk • 1. Bij de vermelding van de sponsors, bedoeld in artikel 52b, eerste lid, van de wet , mogen naam, merk en beeldmerk zoals bedoeld in artikel 7 , gezamenlijk of in combinatie met elkaar worden vermeld of getoond. • 2. Bij deze vermelding wordt per sponsor niet meer dan één naam, één merk en één beeldmerk vermeld of getoond. &b... BWBR0018547
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling