3.241 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 323, 324, 325   »
Artikel I, Aanpassingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (omzetting vaste inrichting met verliezen in een deelneming)     Artikel I [Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.] BWBR0021409
Artikel II, Aanpassingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (omzetting vaste inrichting met verliezen in een deelneming)     Artikel II • 1. Voor de toepassing van artikel 13c, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt het in het eerste lid van dat artikel bedoelde bedrag aan nog niet verrekende verliezen uit buitenlandse onderneming verminderd met het in de volgende volzin omschreven bedrag. Het bedrag van de vermindering is gelijk aan de positieve voordelen die door de belasting... BWBR0021409
Artikel III, Aanpassingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (omzetting vaste inrichting met verliezen in een deelneming)     Artikel III Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0021409
Artikel I, Wet modernisering waterschapsbestel     Artikel I [Wijzigt de Waterschapswet.] BWBR0022075
Artikel II, Wet modernisering waterschapsbestel     Artikel II [Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.] BWBR0022075
Artikel III, Wet modernisering waterschapsbestel     Artikel III [Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.] BWBR0022075
Artikel IV, Wet modernisering waterschapsbestel     Artikel IV [Wijzigt de Provinciewet.] BWBR0022075
Artikel IVa, Wet modernisering waterschapsbestel     Artikel IVa Onze Minister van Verkeer en Waterstaat zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet, voor zover het betreft de verkiezingen van het waterschapsbestuur in de praktijk. BWBR0022075
Artikel V, Wet modernisering waterschapsbestel     Artikel V • 1. De bij de inwerkingtreding van deze wet zitting hebbende leden van het algemeen bestuur treden af op donderdag 8 januari 2009. • 2. De toelating van plaatsvervangers in plaatsen welke openvallen in het algemeen bestuur vóór de in het eerste lid genoemde datum, geschiedt op de wijze als vóór de inwerkingtreding van deze wet was bepaald. • 3. De zittingsd... BWBR0022075
Artikel VI, Wet modernisering waterschapsbestel     Artikel VI De reglementen voor de waterschappen worden in overeenstemming gebracht met het bij of krachtens deze wet bepaalde vóór 1 april 2008. BWBR0022075
  1, 2, 3 ... 323, 324, 325   »