2.566 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 255, 256, 257   »
Artikel 1, Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Rotterdam     Artikel 1 • 1. Het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Rotterdam is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt: • 2. Het eerste lid laat onverlet de rechten als bedoeld in artikel 2, van de concessie bedoeld in artikel 69d, tweede lid van ... BWBR0021548
Artikel 2, Besluit aanwijzing vervoersdienst regionaal openbaar vervoer per trein Stadsregio Rotterdam     Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0021548
Artikel I, Wet modernisering waterschapsbestel     Artikel I [Wijzigt de Waterschapswet.] BWBR0022075
Artikel II, Wet modernisering waterschapsbestel     Artikel II [Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.] BWBR0022075
Artikel III, Wet modernisering waterschapsbestel     Artikel III [Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.] BWBR0022075
Artikel IV, Wet modernisering waterschapsbestel     Artikel IV [Wijzigt de Provinciewet.] BWBR0022075
Artikel 1, Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen     Artikel 1 Het register, bedoeld in artikel 5 van de Vaartuigenwet 1930 BES bevat ten minste de volgende gegevens: • a. type, naam, bouwplaats en afmeting van het vaartuig; • b. naam en contactgegevens eigenaar; • c. datum van registratie; • d. gegevens met betrekking tot het casco; • e. type, merk en vermogen van de motor; • f. ligplaats; • g. le... BWBR0021476
Artikel 2, Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen     Artikel 2 Op de aanwijzing van rechtspersonen bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen , zijn de artikelen 2, eerste en tweede lid , 4 en 5 van de Regeling erkende organisaties Schepenwet van toepassing. BWBR0021476
Artikel 3, Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0021476
Artikel 4, Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing klassenbureaus Wet voorkoming verontreiniging door schepen. BWBR0021476
  1, 2, 3 ... 255, 256, 257   »