119 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »
Artikel I, Wachtgeldbesluit Buitenlandse Dienst     Artikel I De bepalingen van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 ( Stb. 319) zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de in het eerste lid onder a, b, f en g van artikel 2 van het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951 ( Stb. 449) bedoelde personeelsleden van de buitenlandse dienst voorzover zij in vaste dienst zijn, met dien verstande dat overal waar in de voor toepassin... BWBR0002344
Artikel II, Wachtgeldbesluit Buitenlandse Dienst     Artikel II • 1. Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na die van de dagtekening van het Staatsblad , waarin het is geplaatst en werkt terug tot 1 oktober 1959. • 2. Het kan worden aangehaald als Wachtgeldbesluit Buitenlandse Dienst. • 3. Het Koninklijk besluit van 4 maart 1924 ( Stb. 91) is op 1 oktober 1959 vervallen. BWBR0002344
Artikel 1, Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder "ambtenaar": ieder, die ingevolge het bepaalde in artikel 1 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ambtenaar is en te werk is gesteld bij de Buitenlandse Inlichtingendienst. BWBR0002396
Artikel 2, Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst     Artikel 2 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6, eerste lid van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 is de duur van het wachtgeld voor de ambtenaar, aan wie krachtens artikel 96, eerste lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ontslag is verleend, gelijk aan de diensttijd in de zin van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 . • 2. Onze Minister van Algemene Zaken ka... BWBR0002396
Artikel 3, Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst     Artikel 3 Dit besluit kan worden aangehaald als "Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst". BWBR0002396
Artikel 4, Rechtspositiebesluit Buitenlandse Inlichtingendienst     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst. BWBR0002396
Artikel 2, Machtigingswet 1960     Artikel 2 • 1. Wij behouden Ons voor, bij algemene maatregel van bestuur, de wetgeving inzake invoerrechten en accijnzen met het Koninkrijk verbindende internationale overeenkomsten en besluiten van volkenrechtelijke organisaties in overeenstemming te brengen. • 2. Indien bij het Koninkrijk verbindende internationale overeenkomsten of besluiten van volkenrechtelijke organisaties ... BWBR0002341
Artikel 2a, Machtigingswet 1960     Artikel 2a De in artikel 81, eerste en tweede lid, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 1958, 18) bedoelde wijzigingen van de tarieven kunnen bij ministeriële regeling worden vastgesteld. BWBR0002341
Artikel 3, Machtigingswet 1960     Artikel 3 Bij een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling die krachtens een der vorige artikelen wordt genomen, kunnen andere wettelijke bepalingen inzake van rijkswege door de rijksbelastingdienst geheven belastingen, waarin naar de in die artikelen bedoelde wetgeving wordt verwezen of welke daarmede samenhangen, in overeenstemming met de aangebrachte wijzigingen worden gebracht. BWBR0002341
Artikel 3a, Machtigingswet 1960     Artikel 3a Een krachtens dit hoofdstuk tot stand gekomen algemene maatregel van bestuur of vastgestelde ministeriële regeling die heeft geleid tot aanpassing van bij de wet gestelde regels, wordt, vergezeld van een toelichting, door Onze Minister onverwijld aan beide kamers der Staten-Generaal gezonden. BWBR0002341
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie