526 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 51, 52, 53   »
Artikel 1, Zeebrievenwet     Artikel 1 In deze wet is onder kapitein begrepen degene, die de kapitein vervangt. BWBR0001933
Artikel 2, Zeebrievenwet     Artikel 2 In deze wet worden onder zeeschepen verstaan alle schepen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van: • a. oorlogsschepen; • b. vaartuigen van zeilverenigingen of jachtclubs, als zodanig erkend door de met de uitvoering van deze wet belaste Minister; • c. schepen, aan het Rijk of enig openbaar lichaam toebehorend... BWBR0001933
Artikel 3, Zeebrievenwet     Artikel 3 • 1. Zeeschepen zijn gerechtigd de Nederlandse vlag te voeren, indien zij voorzien zijn van een zeebrief, afgegeven overeenkomstig de voorschriften dezer wet. • 2. De kapitein draagt ervoor zorg dat het schip geen andere vlag voert dan de Nederlandse. • 3. De voorwaarde, dat het schip voorzien zij van een zeebrief, geldt niet, wanneer het wordt gebezigd tot de op... BWBR0001933
Artikel 4, Zeebrievenwet     Artikel 4 Zeebrieven, met uitzondering van de voorlopige zeebrieven en de buitengewone zeebrieven, bedoeld in de artikelen 11 en 12 , worden alleen afgegeven voor zeeschepen die te boek staan in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek . BWBR0001933
Artikel 4a, Zeebrievenwet     Artikel 4a Zeebrieven en voorlopige zeebrieven worden voorts afgegeven voor zeeschepen, die zijn ingeschreven in het rompbevrachtingsregister, genoemd in artikel 2 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting ( Stb. 1992, 541). BWBR0001933
Artikel 5, Zeebrievenwet     Artikel 5 Een zeebrief, als bedoeld in artikel 4 , vermeldt: • a. de naam van het schip en die van het kantoor, waar het te boek staat in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek ; • b. de inhoud, waarop het volgens de bestaande wettelijke bepalingen is gemeten; • c. de beschrijving van het schip bevattende ten m... BWBR0001933
Artikel 5a, Zeebrievenwet     Artikel 5a Een zeebrief, als bedoeld in artikel 4a , vermeldt: • a. de naam van het schip; • b. de bruto en netto tonnage van het schip volgens de meetbrief; • c. de beschrijving van het schip volgens de inschrijving in het rompbevrachtingsregister, genoemd in artikel 2 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting ; • d. de naam en het adres van het k... BWBR0001933
Artikel 6, Zeebrievenwet     Artikel 6 • 1. Een zeebrief, als bedoeld in artikel 4 , wordt in naam van de Koning uitgereikt door de met de uitvoering van deze wet belaste Minister op overlegging van een door de bewaarder van het kadaster en de openbare registers afgegeven verklaring dat het schip te boek staat, alsmede een uittreksel uit de registratie voor schepen als bedoeld in artikel 101, eerste lid, van ... BWBR0001933
Artikel 6a, Zeebrievenwet     Artikel 6a • 1. Een zeebrief, als bedoeld in artikel 4a , wordt in naam van de Koning uitgereikt door de met de uitvoering van deze wet belaste Minister tegen overlegging van een recent afschrift van de inschrijving in het rompbevrachtingsregister, genoemd in artikel 2 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting , alsmede de meetbrief. Deze zeebrief kan slechts worden a... BWBR0001933
Artikel 7, Zeebrievenwet     Artikel 7 • 1. De aanvraag voor een zeebrief als bedoeld in artikel 4 , en een voorlopige zeebrief als bedoeld in artikel 11 , wordt gedaan door of vanwege degene die in de registratie voor schepen, bedoeld in artikel 85 van de Kadasterwet , als eigenaar van het schip staat vermeld. • 2. De aanvraag voor een zeebrief en een voorlopige zeebrief als bedoeld in artikel 4... BWBR0001933
  1, 2, 3 ... 51, 52, 53   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling