2.093 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 208, 209, 210   »
Artikel 1, Vaststelling vergoeding leden Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten     Artikel 1 De leden van de Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79. BWBR0013926
Artikel 2, Vaststelling vergoeding leden Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten     Artikel 2 Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van aanvragen, schades en incassomaatregelen op grond van de herverzekeringsovereenkomst voor Oost-Europa en andere opkomende markten en de herverzekeringsovereenkomst voor Opkomende markten ontvangen de leden van de Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten jaarlijks een vergoeding, die wordt bereke... BWBR0013926
Artikel 3, Vaststelling vergoeding leden Adviescommissie exportkredietverzekering opkomende markten     Artikel 3 Het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, kenmerk BEB/BHI/FIB 02034196, van 5 juli 2002 houdende vaststelling van een vergoeding voor de leden van de Adviescommissie Exportkredietverzekening Opkomende Markten, wordt ingetrokken. BWBR0013926
Artikel I, Wijzigingsbesluit subsidies C02-reductieplan     Artikel I [Wijzigt het Besluit subsidies CO2-reductieplan ] BWBR0014520
Artikel II, Wijzigingsbesluit subsidies C02-reductieplan     Artikel II Artikel I geldt niet voor subsidies die zijn verstrekt voor de inwerkingtreding van dit besluit. BWBR0014520
Artikel III, Wijzigingsbesluit subsidies C02-reductieplan     Artikel III Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0014520
Artikel 1, Regeling elektronische handtekeningen     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. besluit: Besluit elektronische handtekeningen ; • b. minister: Minister van Economische zaken. BWBR0015039
Artikel 1a, Regeling elektronische handtekeningen     Artikel 1a • 1. Een aanvraag voor een aanwijzing als organisatie als bedoeld in artikel 18.16 van de wet , die certificatiedienstverleners beoordeelt onder een vrijwillige accreditatieregeling, wordt schriftelijk ingediend bij: Ministerie van Economische Zaken Directoraat-Generaal Energie en Telecommunicatie Postbus 20101 2500 EC Den Haag. • 2. De aanvraag gaat vergezeld van ... BWBR0015039
Artikel 1b, Regeling elektronische handtekeningen     Artikel 1b De organisatie verleent de minister alle medewerking bij de beoordeling of de aanvraag aan artikel 3a, eerste lid, van het besluit voldoet, door ten minste inzage te verstrekken in alle bescheiden, voorzover die nodig is in verband met deze beoordeling. BWBR0015039
Artikel 1c, Regeling elektronische handtekeningen     Artikel 1c • 1. De aangewezen certificatieorganisatie deelt de minister de namen en adressen van certificatiedienstverleners mee die door de organisatie zijn gecertificeerd dan wel van wie de certificatie is ingetrokken. • 2. De melding, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats binnen vier weken na de datum van de certificatie of de datum van intrekking. BWBR0015039
  1, 2, 3 ... 208, 209, 210   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling