3.194 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 318, 319, 320   »
Artikel I, Wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie     Artikel I [Wijzigt de Subsidieregeling milieugerichte technologie.] BWBR0021446
Artikel II, Wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie     Artikel II Paragraaf 2.2 van de Subsidieregeling milieugerichte technologie , zoals deze luidde voor het tijdstip waarop deze regeling in werking is getreden, blijft van toepassing op subsidies voor projecten als bedoeld in die paragraaf die voor dat tijdstip zijn aangevraagd. BWBR0021446
Artikel III, Wijziging Subsidieprogramma milieu & technologie     Artikel III Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0021446
Artikel 1. Begripsbepalingen, Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen • 1. In deze regeling wordt verstaan onder: • a. samenwerkingsverband: verband van twee of meer Nederlandse gemeenten die aan de hand van een regeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen , dan wel van een schriftelijke verklaring, kunnen aantonen dat zij samenwerken bij het uitvoeren van projecten als bedoeld in deze r... BWBR0021493
Artikel 2. Doel, Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007     Doel Artikel 2. Doel Op grond van deze regeling wordt subsidie verleend aan gemeenten, stadsdelen of samenwerkingsverbanden voor het nemen van maatregelen om het niveau van afvalpreventie en afvalscheiding, voor zover het huishoudelijke afvalstoffen betreft, te verhogen en daarmee de milieudruk, veroorzaakt door het verwijderen van deze afvalstoffen, zo veel mogelijk te verminderen. BWBR0021493
Artikel 3. Voorwaarden, Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007     Voorwaarden Artikel 3. Voorwaarden • 1. Een aanvragende gemeente, een aanvragend stadsdeel of een aan een samenwerkingsverband deelnemende gemeente of deelnemend stadsdeel kan slechts voor subsidie in aanmerking komen voor een plusproject, indien: • a. nog geen tweemaal subsidie is verstrekt voor een plusproject, • b. de voorgenomen maatregelen nieuw en additioneel zijn ten opzichte v... BWBR0021493
Artikel 4. Beoordelingscriteria, Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007     Beoordelingscriteria Artikel 4. Beoordelingscriteria Aanvragen tot subsidieverlening worden beoordeeld op de volgende aspecten: • a. of en in welke mate het project bijdraagt aan de in artikel 2 genoemde doelstelling; • b. de kosten van het project in relatie tot de kwaliteit, de beoogde resultaten ervan en de wijze van monitoring; • c. de volledigheid en representativiteit van de resultate... BWBR0021493
Artikel 5. Afwijzingsgronden, Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007     Afwijzingsgronden Artikel 5. Afwijzingsgronden Een aanvraag tot subsidieverlening wordt afgewezen indien: • a. niet wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 ; • b. op grond van de aspecten, genoemd in artikel 4 , wordt vastgesteld dat het project een te geringe bijdrage levert aan de in artikel 2 genoemde doelstelling. BWBR0021493
Artikel 6. Subsidiabele kosten, Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007     Subsidiabele kosten Artikel 6. Subsidiabele kosten • 1. Als subsidiabele kosten worden in aanmerking genomen: • a. de volgende noodzakelijke, rechtstreeks aan het project toe te rekenen en door de aanvrager tot subsidieverlening gemaakte en betaalde kosten: • 1°. loonkosten van het bij de uitvoering van het project direct betrokken personeel, berekend op basis van een totaalbedrag van € 3... BWBR0021493
Artikel 7. Hoogte van de subsidie, Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007     Hoogte van de subsidie Artikel 7. Hoogte van de subsidie De subsidie voor een plusproject bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 2,– per inwoner van het gebied waarop het project betrekking heeft. BWBR0021493
  1, 2, 3 ... 318, 319, 320   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied