599 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 58, 59, 60   »
Artikel 1, Opheffingsbesluit ICONA     Artikel 1 De Interdepartementale Coördinatie-commissie voor Noordzee-aangelegenheden (ICONA), ingesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat bij beschikking van 26 april 1977, nr. Z 30308, wordt opgeheven. BWBR0010303
Artikel 2, Opheffingsbesluit ICONA     Artikel 2 De in het voorgaande artikel bedoelde instellingsbeschikking wordt geacht te zijn ingetrokken bij inwerkingtreding van dit besluit. BWBR0010303
Artikel 3, Opheffingsbesluit ICONA     Artikel 3 De taken van de ICONA in het kader van de ’Overeenkomst voor de Kust-wacht 1995’ worden overgenomen door het door de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat in te stellen interdepartementaal Directeurenoverleg Noordzee (IDON). BWBR0010303
Artikel 4, Opheffingsbesluit ICONA     Artikel 4 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0010303
Artikel 5, Opheffingsbesluit ICONA     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als: Opheffingsbesluit ICONA. BWBR0010303
Artikel 6, Opheffingsbesluit ICONA     Artikel 6 Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. BWBR0010303
Artikel 1, Besluit tijdelijke toekenning carrierselectie-nummers     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. nummerplan: het Nummerplan telefoon-en ISDN-diensten; • b. carrierselectie-dienst: dienst die het een gebruiker van de vaste openbare telefoondienst mogelijk maakt om het voor die dienst noodzakelijke transport van gegevens gedeeltelijk door een ander te laten verzorgen dan degene die voor hem de aansluiting op het vaste openbare... BWBR0010381
Artikel 2, Besluit tijdelijke toekenning carrierselectie-nummers     Artikel 2 • 1. Indien de carrierselectie-dienst met gebruikmaking van de daarvoor in het nummerplan bestemde, met de cijfers 1 en 6 beginnende viercijferige nummers, naar het oordeel van het college niet naar behoren kan worden verzorgd, kan het college, in afwijking van het bepaalde in bijlage 1 van het nummerplan, voor die bestemming een viercijferig nummer toekennen beginnende met de... BWBR0010381
Artikel 3, Besluit tijdelijke toekenning carrierselectie-nummers     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant. BWBR0010381
Artikel 4, Besluit tijdelijke toekenning carrierselectie-nummers     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke toekenning carrier-selectie-nummers. BWBR0010381
  1, 2, 3 ... 58, 59, 60   »