462 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 45, 46, 47   »
Artikel 1. - mandaatverlening -, Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009     - mandaatverlening - Artikel 1. - mandaatverlening - Mandaat te verlenen aan de secretaris van het Productschap Tuinbouw om in zijn naam te beslissen op aanvragen tot verlening en vaststelling van subsidie op grond van de Engineering Regeling. De secretaris is tevens bevoegd om de beslissingen te ondertekenen. BWBR0026170
Artikel 2. - procedure -, Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009     - procedure - Artikel 2. - procedure - De procedure welke leidt tot een beslissing van de secretaris is als volgt te omschrijven: • a. de aanvraag zal bij ontvangst worden behandeld en begeleid door de Stichting Technologiefonds Tuinbouw; • b. een eerste inhoudelijke toetsing vindt plaat door het toetsingscollege van de Stichting Technologiefonds Tuinbouw; • c. vervolgens vindt een progr... BWBR0026170
Artikel 3. - begrenzing mandaat -, Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009     - begrenzing mandaat - Artikel 3. - begrenzing mandaat - De uitoefening van dit mandaat vindt plaats binnen de grenzen van het Subsidiebesluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 juli 2007, nr. TRCJZ/2007/2034 en met inachtneming van het geldende recht en het toepasselijke beleid. BWBR0026170
Artikel 4. - ondertekening -, Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009     - ondertekening - Artikel 4. - ondertekening - Een beslissing welke wordt genomen met toepassing van dit mandaatbesluit wordt als volgt ondertekend: "Namens het bestuur van het Productschap Tuinbouw, de secretaris, [handtekening] de naam van de secretaris BWBR0026170
Artikel 5, Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009     Artikel 5 • 1. Dit besluit treedt in werking twee dagen na de publicatie ervan in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2009. • 2. Dit besluit wordt aangehaald "Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009". BWBR0026170
Artikel 1, Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2010     Artikel 1 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. bestuur : het bestuur van het productschap; b. bosbouw : uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot bossen of andere houtopstanden en andere dienstverlening, daaronder begrepen de bijlevering van materialen zoals spuitmiddelen; c. hovernierswerkzaamheden : het aanlegge... BWBR0027371
Artikel 2, Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2010     Artikel 2 • 1. De ondernemer is jaarlijks een heffing aan het productschap verschuldigd. Uit de opbrengst van deze heffing worden projecten ten behoeve van de hovenierssector alsmede algemene kosten van het productschap gefinancierd. • 2. De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt berekend op basis van de ingevolge de Verordening PT algemene bepalingen 2007 door de onde... BWBR0027371
Artikel 3, Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2010     Artikel 3 • 1. De heffing die de ondernemer is verschuldigd, wordt opgelegd naar de grondslag van de behaalde omzet in het kalenderjaar waarop de heffing betrekking heeft. De heffing is samengesteld uit de in het tweede lid genoemde basisheffing, vermeerderd met de som van het bedrag dat wordt verkregen na toepassing van de in het derde lid genoemde heffingspercentages over de in het de... BWBR0027371
Artikel 4, Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2010     Artikel 4 • 1. De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota. • 2. Indien uit ter beschikking van het PT gekomen gegevens blijkt, dat de verstrekking van de gegevens of een ambtshalve schatting niet... BWBR0027371
Artikel 5, Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2010     Artikel 5 • 1. De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen gesteld van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap. • 2. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap. BWBR0027371
  1, 2, 3 ... 45, 46, 47   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling