529 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 51, 52, 53   »
Artikel 1. Definities, Regeling archiefbeheer UWV     Definities Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: • a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen; • b. wet: Archiefwet 1995 ; • c. archiefbescheiden: documenten, zowel in papieren als digitale vorm, die UWV heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde van haar wettelijke taken; • d. archiefbewaarplaats: een bij of krachtens de wet voor blijve... BWBR0017177
Artikel 2. Zorg, Regeling archiefbeheer UWV     Zorg Artikel 2. Zorg • 1. De Raad van bestuur draagt zorg voor het inrichten en instandhouden van voldoende en doelmatige archiefruimten die te allen tijde voldoen aan de wettelijke vereisten. • 2. De Raad van bestuur draagt zorg voor voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden. • 3. De Raad van bestuur draagt er zorg vo... BWBR0017177
Artikel 3. Reikwijdte, Regeling archiefbeheer UWV     Reikwijdte Artikel 3. Reikwijdte Deze regeling is integraal van toepassing op alle organisatieonderdelen van UWV en op alle daar berustende archiefbescheiden, waaronder ook digitale archiefbescheiden. BWBR0017177
Artikel 4. Verantwoordelijkheid, Regeling archiefbeheer UWV     Verantwoordelijkheid Artikel 4. Verantwoordelijkheid • 1. De Raad van bestuur is zorgdrager voor de archiefbescheiden van UWV en is verantwoordelijk voor voldoende financiële middelen, personeel en opleidingen voor het archiefbeheer. • 2. De Raad van bestuur is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor het archiefbeheer binnen UWV. • 3. Binnen UWV worden voor de toepassing van deze regeling de be... BWBR0017177
Artikel 5. Taken documentaire informatievoorziening, Regeling archiefbeheer UWV     Taken documentaire informatievoorziening Artikel 5. Taken documentaire informatievoorziening De afdeling Documentaire Informatievoorziening is belast met: de voorbereiding van het beleid voor de documentaire informatievoorziening, het adviseren en ondersteunen van de beheerseenheden omtrent documentaire informatievoorziening, het professionaliseren van medewerkers met archieftaken, het ontwerpen en het onderhouden van beheersregels, s... BWBR0017177
Artikel 6. Overleg, Regeling archiefbeheer UWV     Overleg Artikel 6. Overleg • 1. Het hoofd van de afdeling Documentaire Informatievoorziening voert tenminste 1 maal per halfjaar overleg met de verantwoordelijken over de gang van zaken rondom het archiefbeheer. • 2. Het hoofd van de afdeling Documentaire Informatievoorziening voert tenminste 1 maal per half jaar overleg met de directeur ICT over de gang van zaken rondom de digitale arch... BWBR0017177
Artikel 7. Duurzaamheid van archiefbescheiden, Regeling archiefbeheer UWV     Duurzaamheid van archiefbescheiden Artikel 7. Duurzaamheid van archiefbescheiden • 1. De afdeling Documentaire Informatievoorziening draagt er zorg voor dat bij het opmaken en/of bewaren van archiefbescheiden die bestemd zijn om blijvend bewaard te worden, gebruik wordt gemaakt van materialen volgens de wettelijke standaarden. • 2. De afdeling Documentaire Informatievoorziening draagt er zorg voor dat bij het bewa... BWBR0017177
Artikel 8. Registratie van dynamische archiefbescheiden, Regeling archiefbeheer UWV     Registratie van dynamische archiefbescheiden Artikel 8. Registratie van dynamische archiefbescheiden • 1. De verantwoordelijken zijn verantwoordelijk voor het dynamisch archiefbeheer in hun beheerseenheid. • 2. Ten aanzien van archiefbescheiden moeten kenmerken zoals de datum van het stuk, de afzender dan wel ontvanger, het onderwerp van het stuk en het registratienummer zodanig worden vastgelegd, dat de archiefbescheiden m... BWBR0017177
Artikel 9. Ordening en bewaring, Regeling archiefbeheer UWV     Ordening en bewaring Artikel 9. Ordening en bewaring • 1. De Raad van bestuur stelt richtlijnen vast voor de bewaring en de ordening van archiefbescheiden volgens een doelmatige en doeltreffende systematiek. Deze richtlijnen waarborgen de toegankelijke staat van archiefbescheiden zodanig dat: • a. elk van de archiefbescheiden binnen een redelijke termijn leesbaar of waarneembaar te maken is en &bull... BWBR0017177
Artikel 10. Beveiliging, Regeling archiefbeheer UWV     Beveiliging Artikel 10. Beveiliging De Raad van bestuur draagt zorg voor een adequate informatiebeveiliging, welke mede omvat de nodige procedurele en technische voorzieningen voor het tegengaan van wijziging, verwijdering, kopiëring of vernietiging van archiefbescheiden die daarvoor gezien hun aard en status niet in aanmerking komen. BWBR0017177
  1, 2, 3 ... 51, 52, 53   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie