11.438 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 1142, 1143, 1144   »
Artikel 1, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte     Artikel 1 In deze wet wordt verstaan onder: • a. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe; • b. direct onderscheid: indien een persoon op grond van handicap of chronische ziekte op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld; • c. indirect onderscheid: indien een ogenschijnlij... BWBR0014915
Artikel 1a, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte     Artikel 1a • 1. Het in deze wet neergelegde verbod van onderscheid houdt mede in een verbod van intimidatie. • 2. Onder intimidatie als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: gedrag dat verband houdt met handicap of chronische ziekte en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of... BWBR0014915
Artikel 2, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte     Artikel 2 Het verbod van onderscheid houdt mede in dat degene, tot wie dit verbod zich richt, gehouden is naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij deze voor hem een onevenredige belasting vormen. BWBR0014915
Artikel 3, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte     Artikel 3 • 1. Het verbod van onderscheid geldt niet indien: • a. het onderscheid noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid; • b. het onderscheid een regeling, norm of praktijk betreft die tot doel heeft specifieke voorzieningen en faciliteiten te creëren of in stand te houden ten behoeve van personen met een handicap of chronische ziekte; •... BWBR0014915
Artikel 4, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte     Artikel 4 Onderscheid is verboden bij: • a. de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking; • b. het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding; • c. het aanstellen tot ambtenaar en het beëindigen van het dienstverband van een ambtenaar; • d. de arbeidsbemiddeling; • e. arbeidsvoorwaarden; •... BWBR0014915
Artikel 5, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte     Artikel 5 Onderscheid is verboden met betrekking tot de voorwaarden voor en de toegang tot het vrije beroep en de mogelijkheden tot uitoefening van en ontplooiing binnen het vrije beroep. BWBR0014915
Artikel 5a, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte     Artikel 5a Onderscheid is verboden bij het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij een werkgevers- of werknemersorganisatie of een vereniging van beroepsgenoten, alsmede bij de voordelen die uit dat lidmaatschap of uit die betrokkenheid voortvloeien. BWBR0014915
Artikel 5b, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte     Artikel 5b Onderscheid is verboden bij het verlenen van toegang tot, het aanbieden van, het afnemen van toetsen tijdens en het afsluiten van onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs , voor zover niet begrepen onder artikel 6, onder b . BWBR0014915
Artikel 6, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte     Artikel 6 Onderscheid is verboden bij: • a. het verlenen van toegang tot en het geven van loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting; • b. het verlenen van toegang tot, het aanbieden van, het afnemen van toetsen tijdens en het afsluiten van onderwijs dat gericht is op toetreding tot en functioneren op de arbeidsmarkt. BWBR0014915
Artikel 6a, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte     Artikel 6a In deze paragraaf wordt onder woonruimte verstaan: • a. een tot bewoning bestemde gebouwde onroerende zaak die een zelfstandige woning vormt, of een tot zelfstandige of onzelfstandige bewoning bestemd gedeelte van een gebouwde onroerende zaak, met inbegrip van de daarbij behorende gemeenschappelijke ruimte; • b. een woonwagen, zijnde een voor bewoning bestemd gebouw dat... BWBR0014915
  1, 2, 3 ... 1142, 1143, 1144   »