913 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 90, 91, 92   »
Artikel 1, Besluit ondertekening convenant handhaving milieuwet- en regelgeving     Artikel 1 In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Minister: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; • b. hoofdinspecteur: hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu; • c. regionaal inspecteur: regionaal inspecteur van het Staatstoez... BWBR0010232
Artikel 2, Besluit ondertekening convenant handhaving milieuwet- en regelgeving     Artikel 2 De regionaal inspecteur en de plaatsvervangend regionaal inspecteur worden gemachtigd om namens de Minister convenanten te ondertekenen, voor de provincies welke binnen hun werkgebied vallen. BWBR0010232
Artikel 3, Besluit ondertekening convenant handhaving milieuwet- en regelgeving     Artikel 3 • 1. De minister, gehoord de hoofdinspecteur, kan aanwijzingen geven over de uitoefening van de door hem verleende machtiging, genoemd in artikel 2 . • 2. De regionaal inspecteur of de plaatsvervangend regionaal inspecteur verschaft de minister en de hoofdinspecteur, uit eigen beweging of op hun verzoek inlichtingen over de uitoefening van de verleende bevoegdheid. BWBR0010232
Artikel 4, Besluit ondertekening convenant handhaving milieuwet- en regelgeving     Artikel 4 Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2 , luidt de ondertekening: de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, te dezen vertegenwoordigd door .... (de functie-aanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris). BWBR0010232
Artikel 5, Besluit ondertekening convenant handhaving milieuwet- en regelgeving     Artikel 5 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit ondertekening convenant handhaving milieuwet- en regelgeving. BWBR0010232
Artikel 6, Besluit ondertekening convenant handhaving milieuwet- en regelgeving     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999. BWBR0010232
ARTIKEL II, Wijzigingswet bepalingen in de Wet milieubeheer met betrekking tot milieu-effectrapportage     ARTIKEL II Indien voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, met betrekking tot een activiteit als bedoeld in artikel 7.2 of 7.4 , • a. een aanvraag als bedoeld in artikel 7.28 is ingediend of door het bevoegd gezag ingevolge artikel 7.8d, vierde lid , van een beslissing mededeling is gedaan, of • b. mededeling is gedaan van een ontwerp onderscheidenlijk ee... BWBR0010442
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Wet tot machtiging tot deelneming door Nederland in de Derde Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Landbouw Ontwikkeling (IFAD)     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking wordt gemachtigd om het nodige te verrichten, opdat ten laste van 's Rijks schatkist voor het Koninkrijk der Nederlanden voor een totaal bedrag van f 42 718 884 (twee en veertig miljoen, zevenhonderdachtttienduizend achthonderd vierentachtig gulden) wordt bijgedragen in de derde Aanvulling van de Middel... BWBR0005053
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010], Wet tot machtiging tot deelneming door Nederland in de Derde Aanvulling der Middelen van het Internationale Fonds voor Landbouw Ontwikkeling (IFAD)     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2010] Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0005053
  1, 2, 3 ... 90, 91, 92   »