1.579 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 156, 157, 158   »
Artikel 1, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 1 In deze beschikking wordt verstaan onder: • a. de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat; • b. de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post: de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. BWBR0004786
Artikel 2, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 2 Aan de houder van de concessie voor de telecommunicatie-infrastructuur worden de in de bijlage , behorende bij deze beschikking, opgenomen frequenties voor de daarbij aangegeven toepassingsdoeleinden toegewezen. BWBR0004786
Artikel 3, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 3 Indien één of meer toegewezen frequenties of frequentie-banden in het kader van een doelmatige uitoefening van de concessie niet meer nodig zijn, kan de toewijzing ten aanzien van de betreffende frequenties of frequentiebanden worden ingetrokken. BWBR0004786
Artikel 4, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 4 • 1. De houder van de concessie is belast met de uitvoering van het door de Minister vastgelegde beleid ten aanzien van de verdeling, het beheer en het gebruik van de onderscheidenlijk aan hem toegewezen frequentiebanden. • 2. Tot de in het eerste lid bedoelde taak behoren onder meer: • a. het bepalen van het toelatingsbeleid en het toewijzen van frequenties voor... BWBR0004786
Artikel 5, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 5 • 1. De houder van de concessie zal al het mogelijke doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om te voorkomen dat het door hem uitgeoefende gebruik van de toegewezen frequenties storing of belemmering zal veroorzaken in zend- en ontvanginrichtingen werkend in de niet aan hem toegewezen delen van het frequentiespectrum dan wel in overige elektrische of elektronische ... BWBR0004786
Artikel 6, Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur     Artikel 6 • 1. Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant. • 2. Deze beschikking kan worden aangehaald als: ‘Beschikking toewijzing radio-frequenties ten behoeve van de concessiehouder van de telecommunicatie-infrastructuur’. BWBR0004786
Artikel 1, Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: EEG-Verdrag: het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap van 25 maart 1957 (Trb. 1957, 91); tarief: prijs in euro’s die wordt berekend voor luchtvervoer tussen een gegeven plaats van vertrek en een gegeven plaats van bestemming alsmede de voorwaarden waaronder deze prijs geldt, met inbegrip van de vergoeding en de voorwaard... BWBR0004913
Artikel 1a, Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer     Artikel 1a Voor tarieven die worden berekend door communautaire, Zweedse en Noorse luchtvaartmaatschappijen voor luchtdiensten tussen een luchthaven in Nederland en een luchthaven gelegen in een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap, in het Koninkrijk Zweden of in het Konikrijk Noorwegen geldt het bepaalde in de verordening (EEG) nr. 2409/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen... BWBR0004913
Artikel 1b, Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer     Artikel 1b Een wijziging van het bepaalde bij de verordening genoemd in artikel 1a , treedt voor de toepassing van artikel 1a in werking met ingang van de dag waarop de betrokken wijzigingsverordening in werking treedt. BWBR0004913
Artikel 1c, Tarievenbesluit geregeld luchtvervoer     Artikel 1c De hierna volgende bepalingen gelden voor tarieven die worden berekend door: • a. communautaire, Zweedse en Noorse luchtvaartmaatschappijen voor geregeld luchtvervoer tussen een luchthaven in Nederland en een luchthaven gelegen buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschap, het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk Noorwegen; • b. andere dan communautaire, Zweedse of... BWBR0004913
  1, 2, 3 ... 156, 157, 158   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied