508 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 49, 50, 51   »
Artikel 1.1, Beleidsregel binnenvaart 2013     1 Artikel 1.1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder: BWBR0034079
Artikel 1.2, Beleidsregel binnenvaart 2013     2 Artikel 1.2 In afwijking van de in deze beleidsregel worden binnen de grenzen van het ADN , de richtlijn 2006/87/EG en het RosR 1995 andere voorzieningen aanvaard indien ten genoegen van de minister of de commissie van deskundigen wordt aangetoond dat deze een gelijkwaardig niveau van veiligheid garanderen. BWBR0034079
Artikel 2.1, Beleidsregel binnenvaart 2013     1 Artikel 2.1 Een aanvraag om het vermogen van de voortstuwingsinstallatie van een binnenvaartschip tot een lagere waarde dan het nominale vermogen terug te stellen, wordt ingewilligd onder de volgende voorwaarden: • a. de afstelling van het vermogen geschiedt door de fabrikant of diens officiële vertegenwoordiger in Nederland; • b. de reductie van het vermogen bedraagt niet meer d... BWBR0034079
Artikel 3.1, Beleidsregel binnenvaart 2013     1 Artikel 3.1 Voor de toepassing van de artikelen 3.04, derde lid, van het RosR 1995 en 3.04, derde lid, van bijlage II van de EU- richtlijn 2006/87/EG worden kunststof afvoerleidingen van sanitaire systemen die door dekken van machinekamers voeren, beschouwd te zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal indien voldaan wordt aan de volgende eisen: • a. indien de machinekamer niet is... BWBR0034079
Artikel 3.2, Beleidsregel binnenvaart 2013     2 Artikel 3.2 Artikel 3.1 is van overeenkomstige toepassing indien een doorvoering door een wand gaat. BWBR0034079
Artikel 3.3, Beleidsregel binnenvaart 2013     3 Artikel 3.3 Indien bestaande situaties, die reeds vóór 1 januari 2001 door deminister dan wel door de commissie van deskundigen zijn aanvaard, niet voldoen aan de artikelen 3.1 en 3.2 , kan worden aanvaard dat de betreffende leidingen worden geïsoleerd met brandisolatie van voldoende dikte, bijvoorbeeld steenwol met een dikte van ten minste 10 cm. BWBR0034079
Artikel 4.1, Beleidsregel binnenvaart 2013     1 Artikel 4.1 In deze paragraaf wordt verstaan onder: BWBR0034079
Artikel 4.2, Beleidsregel binnenvaart 2013     2 Artikel 4.2 Voor de toepassing van de artikelen 3.02 van het RosR 1995 en 3.02 van bijlage II van de EU- richtlijn 2006/87/EG worden Vensters in de scheepshuid en in de buitenwand van binnenvaartschepen geacht voldoende sterk te zijn indien wordt voldaan aan de in deze paragraaf gestelde eisen. BWBR0034079
Artikel 4.3, Beleidsregel binnenvaart 2013     3 Artikel 4.3 • 1. De positie van vensters wordt bepaald naar de plaats in hoogte in de scheepshuid dan wel in de buitenwand. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in: Positie 1: Voor zone 2: vensters waarvan de onderkant van het glas binnen 0,60 m van de geladen lastlijn ligt; Voor zone 3 en 4: vensters waarvan de onderkant van het glas binnen 0,30 m van de geladen lastlijn ligt; Positie 2:... BWBR0034079
Artikel 4.4, Beleidsregel binnenvaart 2013     4 Artikel 4.4 • 1. Voor de constructie van vensters gelden de volgende eisen: • a. in positie 1: • 1°. de vensters kunnen niet geopend worden; • 2°. de constructie van de frames van ramen voldoet aan de norm NEN-ISO 3903 Type E zware uitvoering. De nominale grootte bedraagt niet meer dan 1100x800 mm dan wel 800x1100 mm; en • 3°. de constructie van de frames ... BWBR0034079
  1, 2, 3 ... 49, 50, 51   »