74 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »
Artikel 1, Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. ministers: de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, of de Minister van Verkeer en Waterstaat, • b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht , • c. verordening 2419/2001: Verordening (EG) nr. 2419/2001 van de Commissie van de Europese Gemeen... BWBR0013344
Artikel 2, Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma     Artikel 2 • 1. Dit besluit bevat beleidsregels die de ministers en gedeputeerde staten toepassen bij • a. het lager vaststellen van de subsidie op grond van artikel 4:46, tweede lid, Awb , • b. het intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigingen van de subsidieverlening op grond van artikel 4:48, eerste lid, Awb , en • c. het intrekken of ten nade... BWBR0013344
Artikel 3, Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma     Artikel 3 Indien aan de administratie van de subsidieontvanger in een POP-regeling of in het kader van de POP-regeling bepaalde eisen zijn gesteld en bij een administratieve of fysieke controle blijkt dat aan deze eisen niet wordt voldaan • a. wordt de subsidieverlening of -vaststelling ingetrokken indien, doordat deze administratie niet aan de gestelde eisen voldoet, niet kan worden vas... BWBR0013344
Artikel 4, Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma     Artikel 4 Indien de subsidieontvanger overeenkomstig een POP-regeling of in het kader van een POP-regeling verplicht is bepaalde documenten gedurende een bepaalde periode te bewaren en bij een administratieve of fysieke controle blijkt dat een of meer van deze documenten ontbreken in deze periode • a. wordt de subsidieverlening of -vaststelling ingetrokken indien door het ontbreken van d... BWBR0013344
Artikel 5, Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma     Artikel 5 Indien de subsidieontvanger verplicht is bepaalde gegevens te melden en deze gegevens worden niet of niet tijdig gemeld • a. wordt de subsidieverlening of -vaststelling ingetrokken indien door het ontbreken van gegevens die moeten worden gemeld niet kan worden vastgesteld of de te subsidiëren of gesubsidieerde activiteit heeft of activiteiten hebben plaatsgevonden, • b.... BWBR0013344
Artikel 6, Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma     Artikel 6 Indien de subsidieontvanger overeenkomstig een POP-regeling of in het kader van een POP-regeling verplicht is fysieke en administratieve controles toe te laten van aangewezen toezichthouders of bevoegde controleurs en door toedoen van de subsidieontvanger of zijn vertegenwoordiger kunnen een of meer controles niet plaatsvinden, wordt, behoudens overmacht, de subsidieverlening of -vast... BWBR0013344
Artikel 7, Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma     Artikel 7 Het te laat indienen van een aanvraag voor een voorschot leidt tot een verlaging van het voorschot waarop de aanvraag betrekking heeft met 0,5% per werkdag ten opzichte van het voorschot waarop de subsidieontvanger recht zou hebben indien hij de aanvraag voor het voorschot tijdig had ingediend. Indien een aanvraag voor een voorschot meer dan 25 dagen te laat wordt ingediend wordt deze... BWBR0013344
Artikel 8, Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma     Artikel 8 • 1. Behoudens overmacht leidt het te laat indienen van een aanvraag voor de vaststelling van een subsidie tot een verlaging van de subsidie waarop de aanvraag betrekking heeft met 0,5% per werkdag ten opzichte van de subsidie waarop de subsidieontvanger recht zou hebben indien hij de aanvraag voor de vaststelling van de subsidie tijdig had ingediend. Indien een aanvraag voor ... BWBR0013344
Artikel 9, Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma     Artikel 9 • 1. Indien - de aanvrager van een voorschot niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, en- de aanvrager van het voorschot in de gelegenheid is gesteld binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag aan te vu... BWBR0013344
Artikel 10, Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma     Artikel 10 • 1. Indien - de aanvrager van een subsidievaststelling niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, en- de aanvrager van de subsidievaststelling in de gelegenheid is gesteld binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn... BWBR0013344
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie