1.522 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 151, 152, 153   »
Artikel 1. Definities, Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet     Definities Artikel 1. Definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: de Minister, de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); dubo-voorzieningen, voorzieningen waarvan het bewezen milieurendement hoger is dan dat van conventionele voorzieningen; de bouwkosten, de stichtingskosten verminderd met de grondkosten; de meerkosten, het verschil in prijs tussen enerz... BWBR0010248
Artikel 2. Reikwijdte, Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet     Reikwijdte Artikel 2. Reikwijdte In deze beleidsregels wordt onder een project verstaan de op bepaalde percelen nieuw te bouwen bouwwerken of het op een bepaald perceel nieuw te bouwen bouwwerk óf de te verrichten werkzaamheden aan bouwwerken op bepaalde percelen of aan het bouwwerk op een bepaald perceel, waarvoor door burgemeester en wethouders een aanvraag om ontheffing bij de Minister is ingediend. BWBR0010248
Artikel 3. Inhoudelijke voorwaarden verkrijgen ontheffing, Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet     Inhoudelijke voorwaarden verkrijgen ontheffing Artikel 3. Inhoudelijke voorwaarden verkrijgen ontheffing Een ontheffing kan slechts door de Minister worden verleend indien is voldaan aan de volgende inhoudelijke criteria: • a. een project komt zonder ontheffing niet tot stand, gezien het te verwachten economische rendement in verhouding tot het risico en het milieubelang; • b. de in het project toegepaste dubo-voorzieningen zi... BWBR0010248
Artikel 4. Procedurele voorwaarde verkrijgen ontheffing, Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet     Procedurele voorwaarde verkrijgen ontheffing Artikel 4. Procedurele voorwaarde verkrijgen ontheffing Een ontheffing kan slechts door de Minister worden verleend indien door burgemeester en wethouders, voordat een aanvraag om ontheffing wordt ingediend, met de voor het project relevante bouw- en milieupartijen overleg is gevoerd om tot vrijwillige uitvoering van het project te komen. BWBR0010248
Artikel 5. Procedure verlenen ontheffing, Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet     Procedure verlenen ontheffing Artikel 5. Procedure verlenen ontheffing • 1. De beslissing omtrent verlening van ontheffing vindt plaats op basis van een aanvraag die is ingediend door middel van het formulier, opgenomen in bijlage 1 bij deze beleidsregels. • 2. De aanvraag tot ontheffing dient te worden ingediend bij de Inspectie Volkshuisvesting in de desbetreffende regio. • 3. De ontheffing ver... BWBR0010248
Artikel 6. Aanvraag bouwvergunning, Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet     Aanvraag bouwvergunning Artikel 6. Aanvraag bouwvergunning Aan een ontheffing wordt het voorschrift verbonden dat de ontheffing slechts ten uitvoer kan worden gelegd met ingang van 14 maanden na het bekendmaken daarvan. BWBR0010248
Artikel 7. Verslaglegging, Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet     Verslaglegging Artikel 7. Verslaglegging • 1. Burgemeester en wethouders waaraan ontheffing is verleend, melden direct na de oplevering van het project dat het project gereed is middels het formulier dat als bijlage 2 aan deze beleidsregels is toegevoegd. • 2. Burgemeester en wethouders waaraan ontheffing is verleend, brengen binnen 2 maanden na de gereedmelding aan de Minister verslag ui... BWBR0010248
Artikel 8. Inwerkingtreding, Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet     Inwerkingtreding Artikel 8. Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 2 dagen na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst. BWBR0010248
Artikel 9. Aanhaling, Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet     Aanhaling Artikel 9. Aanhaling Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet. BWBR0010248
  1, 2, 3 ... 151, 152, 153   »