206 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »
Artikel 1, Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven     Artikel 1 • 1. Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. • 2. Onverminderd het bepaalde in met andere staten gesloten verdragen, kunnen personen aan een andere staat worden overgeleverd ter zake van één van de misdrijven omschreven in de Wet internationale misdrijven , indien het feit een schending oplevert van: • a. he... BWBR0002134
Artikel 2, Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven     Artikel 2 De overlevering aan een andere staat kan slechts geschieden, indien deze partij is bij het geschonden verdrag. BWBR0002134
Artikel 3, Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven     Artikel 3 • 1. Personen van wie de overlevering overeenkomstig artikel 1 door een andere staat wordt verzocht, kunnen, voor zover zij zich niet reeds in verzekerde bewaring bevinden, worden aangehouden. • 2. Het bevel van aanhouding moet hun binnen tweemaal vierentwintig uren worden betekend. • 3. De op en bij hen zijnde voorwerpen kunnen worden in beslag genomen. &bu... BWBR0002134
Artikel 4, Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven     Artikel 4 • 1. Alvorens over een verzoek tot overlevering te beslissen, wordt het advies ingewonnen van de rechtbank Den Haag. • 2. De rechtbank beslist bij zijn advies, welke van de in beslag genomen voorwerpen, in geval van overlevering, aan de opgeëiste persoon zullen worden teruggegeven, en welke, als stukken van overtuiging, zullen worden afgegeven. • 3. Overlevering... BWBR0002134
Artikel 5, Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven     Artikel 5 • 1. Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan toestemming verlenen tot het over Nederlands grondgebied vervoeren van een persoon wiens overlevering ter zake van één van de in artikel 1 genoemde misdrijven door een andere staat aan een derde staat is toegestaan. • 2. Indien het vervoer plaatsvindt ten behoeve van overlevering aan een derde staat, geldt de voorw... BWBR0002134
Artikel 6, Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven     Artikel 6 De artikelen 4 , 5 , 8 tot en met 10 , 12 tot en met 47 en 51 tot en met 60 van de Uitleveringswet zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de voorlopige aanhouding ook kan worden bevolen in gevallen waarin de mogelijkheid daartoe niet bij verdrag is voorzien. BWBR0002134
Artikel 7, Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven     Artikel 7 • 1. De aanvraag tot overlevering betreffende een persoon die zich bevindt in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba die voor het tijdstip van transitie, bedoeld in artikel 1, onder a, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba , is ingediend en waarover op dat tijdstip nog niet is beslist, wordt behandeld door het vanaf dat tijdsti... BWBR0002134
Artikel 8, Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven     Artikel 8 Het aan andere Mogendheden ter berechting overleveren van personen, die verdacht worden van oorlogsmisdrijven, wordt voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten zoveel mogelijk in overeenstemming met deze wet geregeld bij algemene maatregel van rijksbestuur. BWBR0002134
Artikel 9, Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven     Artikel 9 • 1. Deze wet kan worden aangehaald als "Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven". • 2. Zij treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip. BWBR0002134
Artikel 1, Beroepswet     Artikel 1 Er is een Centrale Raad van Beroep, gevestigd te Utrecht. BWBR0002170
  1, 2, 3 ... 19, 20, 21   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling