102 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1, Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de wet: de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360); • b. de Raad: de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3 van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen ; • c. de Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet s... BWBR0004039
Artikel 2, Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet     Artikel 2 • 1. Het geneeskundig onderzoek bedoeld in artikel 18 van de wet , geschiedt door een geneeskundig adviseur, door de Raad of de Sociale verzekeringsbank aan te wijzen, of diens plaatsvervanger. • 2. Op verzoek van de belanghebbende wijst de Raad of de Sociale verzekeringsbank bovendien een andere, door de belanghebbende gekozen, arts aan, die het onderzoek bijwoont o... BWBR0004039
Artikel 4, Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet     Artikel 4 • 1. De artsen brengen zo spoedig mogelijk een met redenen omkleed rapport uit aan de Raad of de Sociale verzekeringsbank, ten minste houdende: • a. een nauwkeurige omschrijving van de bij de onderzochte waargenomen verwonding, verminking, ziekten of gebreken, alsmede van de daardoor veroorzaakte stoornissen en bezwaren; • b. omstandige mededelingen omtrent het o... BWBR0004039
Artikel 5, Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet     Artikel 5 • 1. Het invaliditeitspercentage bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder d , wordt bepaald in verband met het beroep dat belanghebbende vóór het intreden van zijn invaliditeit laatstelijk heeft vervuld (beroepsinvaliditeit) en met de algemene invaliditeit, met dien verstande, dat bij verschil het hoogste percentage wordt aangehouden. • 2. Na omscholing tot een nieu... BWBR0004039
Artikel 6, Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet     Artikel 6 • 1. De Raad of de Sociale verzekeringsbank is bevoegd over het rapport van de artsen een rapport van één of meer andere deskundigen te vragen. Wijkt het gevoelen van deze deskundigen af van dat van de artsen, over wier rapport zij werden gehoord, dan wordt van het gevoelen van de deskundigen geen gebruik gemaakt dan nadat de artsen tegenover de Raad of de Sociale verzekerin... BWBR0004039
Artikel 7, Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet     Artikel 7 • 1. De vergoeding voor de in artikel 2, tweede lid , bedoelde arts wordt door de Sociale verzekeringsbank vastgesteld. • 2. Alle kosten van geneeskundige onderzoekingen, inbegrepen de kosten van de door de belanghebbende gekozen arts, en van rapporten, evenals die verbonden aan een observatie, alsmede de, naar het oordeel van de Sociale verzekeringsbank, noodzakelij... BWBR0004039
Artikel 8, Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet     Artikel 8 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1983. BWBR0004039
Artikel 1, Vaststelling regelen vergoeding voor behandeling en verpleging     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. de wet: de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360); • b. de Raad: de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3 van de Wet uitvoering wetten voor verzetdeelnemers en oorlogsgetroffenen ; • c. de Sociale verzekeringsbank: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de ... BWBR0004285
Artikel 2, Vaststelling regelen vergoeding voor behandeling en verpleging     Artikel 2 • 1. De vergoeding ter zake van de kosten van behandeling en verpleging, bedoeld in artikel 15 van de wet en artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 oktober 1986 (Stb. 595) wordt aan de belanghebbende uitbetaald na overlegging van een rekening betreffende die behandeling en verpleging. Deze rekening dient vóór het einde van het kalenderjaar, volgende op dat waari... BWBR0004285
Artikel 3, Vaststelling regelen vergoeding voor behandeling en verpleging     Artikel 3 De in artikel 2 bedoelde vergoeding wordt verleend met inachtneming van de volgende regelen: • I. Kosten van verpleging in een inrichting en van genees- of heelkundige behandeling • a. De kosten van behandeling door een huisarts, tandarts of een specialist worden vergoed tot ten hoogste het werkelijke bedrag van die kosten. • b. Als specialist wordt aangemerkt... BWBR0004285
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie