455 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 44, 45, 46   »
Artikel 1, Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen     Artikel 1 • 1. Als werkgever ten aanzien van de hulp van een thuiswerker, die doorgaans voor één opdrachtgever arbeid verricht, wordt aangewezen de opdrachtgever van die thuiswerker. • 2. Als werkgever wordt niet beschouwd: • a. de natuurlijke persoon met wie of het lichaam met welk het optreden van de artiest is overeengekomen, voor zover het loon wordt betaald aan de p... BWBR0004084
Artikel 1a, Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen     Artikel 1a Als werkgever van de topsporter die op grond van het in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vastgestelde reglement van de stichting Fonds voor de Topsporter een periodieke uitkering als tegemoetkoming in de kosten van zijn levensonderhoud geniet, wordt aangewezen de stichting Fonds voor de Topsporter. BWBR0004084
Artikel 2, Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen     Artikel 2 Voor de toepassing van de artikelen 1 , 2 en 5 van het koninklijk besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655 wordt buiten beschouwing gelaten de arbeidsverhouding van de persoon, die niet bij wijze van beroep als auteur of redactiemedewerker voor een uitgever werkzaam is. BWBR0004084
Artikel 3, Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen     Artikel 3 Voor de toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655, wordt buiten beschouwing gelaten de arbeidsverhouding van de persoon die • a. als bestuurder van een vereniging of stichting dan wel als commissaris van een vennootschap voor die vereniging, stichting, onderscheidenlijk vennootschap, werkzaam is, of • b. melkvervoer verr... BWBR0004084
Artikel 4, Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen     Artikel 4 • 1. Artikel 3, eerste lid , van het koninklijk besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655 vindt geen toepassing ten aanzien van de persoon die: • a. doorgaans op minder dan drie dagen per week werkzaam is voor een natuurlijk persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden, tenzij loon wordt verstrekt door degene, door wiens tussenkomst de arbeid wordt ver... BWBR0004084
Artikel 5, Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen     Artikel 5 Voor de toepassing van de artikelen 1, 2 en 3 van het besluit van 24 december 1986 (Stb. 655) wordt niet als dienstbetrekking beschouwd de arbeidsverhouding van de persoon die kinderopvang in een gezinssituatie biedt, die tot stand komt door middel van een gastouderbureau, overeenkomstig de modelcontracten die als bijlage bij deze regeling zijn gevoegd. BWBR0004084
Artikel 5a, Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen     Artikel 5a Voor de toepassing van artikel 5a, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1986 (Stb. 655) wordt de arbeidsverhouding van degene die als sekswerker persoonlijk arbeid verricht niet als dienstbetrekking beschouwd indien aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 2.2 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 , wordt voldaan. BWBR0004084
Artikel 5b, Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen     Artikel 5b Deze regeling berust mede op artikel 5a van het koninklijk besluit van 24 december 1986 (Stb. 655). BWBR0004084
Artikel 6, Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen     Artikel 6 • 1. Het besluit van 26 februari 1981, nr. 50861 (Stcrt. 1981, 42), wordt ingetrokken. • 2. Een verklaring afgegeven op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 1° , van het in het eerste lid genoemde besluit, waarin begrepen een verklaring die op grond van artikel 5, tweede lid, van dat besluit als zodanig kan worden aangemerkt, wordt aangemerkt als een ... BWBR0004084
Artikel 7, Aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen     Artikel 7 Dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1987. BWBR0004084
  1, 2, 3 ... 44, 45, 46   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie