107 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »
Artikel 1, Selectielijst neerslag handelingen Minister van SZW m.b.t. de SER 1970 - heden     Artikel 1 De bij dit besluit gevoegde 'selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren met betrekking tot de Sociaal-economische Raad over de periode 1970-heden' en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld. BWBR0015214
Artikel 2, Selectielijst neerslag handelingen Minister van SZW m.b.t. de SER 1970 - heden     Artikel 2 De lijst van te vernietigen archiefbescheiden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vastgesteld bij beschikking MB nr. CD/A91.708 van 20 augustus 1991 en CDZA/91/1982 van 20 augustus 1991 (Staatscourant 1991, 197) wordt ingetrokken voorzover het archiefbescheiden betreft die de neerslag vormen van de in deze selectielijst beschreven handelingen. BWBR0015214
Artikel 3, Selectielijst neerslag handelingen Minister van SZW m.b.t. de SER 1970 - heden     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0015214
1. Gebruikte begrippen en afkortingen, Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; resultaat uit overige werkzaamheden; inbreng lucratief belang     Gebruikte begrippen en afkortingen 1. Gebruikte begrippen en afkortingen de ruil van vermogensbestanddelen die een lucratief belang (gaan) vormen tegen aandelen in een persoonlijke houdstervennootschap: aandelenruil aanmerkelijk belang: AB lucratief belang: LB resultaat uit overige werkzaamheden: ROW BWBR0024976
2. Inleiding, Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; resultaat uit overige werkzaamheden; inbreng lucratief belang     Inleiding 2. Inleiding Tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen heeft de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor volgende situatie. Een belang dat volgens het huidige recht een AB vormt, kwalificeert met ingang van 1 januari 2009 als een LB en wordt vóór 1 januari 2009 ingebracht in een vennootschap (TK 2007/08, 31 459, nr. 9, blz. 13 en 14). Op de vraa... BWBR0024976
3. Inbreng vóór 1 januari 2009, Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; resultaat uit overige werkzaamheden; inbreng lucratief belang     Inbreng vóór 1 januari 2009 3. Inbreng vóór 1 januari 2009 Een belastingplichtige kan er voordeel bij hebben om vanaf 1 januari 2009 een LB te houden door middel van een persoonlijke houdstervennootschap. Hij kan dan met gebruikmaking van het voorgestelde artikel 3.95b, vijfde lid, van de Wet IB 2001 bewerkstelligen dat de voordelen uit het middellijk gehouden LB niet tot het ROW gaan behoren, maar als inkomen uit ... BWBR0024976
Artikel 1, Mandaat projectdirectie Leren en Werken     Artikel 1 De projectdirectie Leren en Werken ressorteert onder de directeur-generaal Werk, en tevens onder de directeur-generaal Hoger Onderwijs en Beroepsonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. BWBR0018705
Artikel 2, Mandaat projectdirectie Leren en Werken     Artikel 2 De projectdirecteur Leren en Werken heeft tot taak om in lijn met de Lissabondoelstellingen te bereiken dat in verschillende leeftijdscategorieën meer Nederlanders een opleiding in het hoger onderwijs afronden, en tevens om het aantal werkenden en werkzoekenden met een startkwalificatie substantieel te verhogen. BWBR0018705
Artikel 3, Mandaat projectdirectie Leren en Werken     Artikel 3 De projectdirecteur Leren en Werken is bevoegd om namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besluiten te nemen en handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover zij verband houden met de taken en verantwoordelijkheden, bedoeld in artikel 2 . BWBR0018705
Artikel 4, Mandaat projectdirectie Leren en Werken     Artikel 4 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2005. • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaat projectdirectie Leren en Werken. BWBR0018705
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie