81 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »
A. Algemeen, Boekwerk heffingen bij invoer, Deel II     Algemeen A. Algemeen Hierbij deel ik u mede dat met ingang van 27 juni 2002 de gecombineerde nomenclatuur (hierna: GN) wordt gewijzigd. De wijziging is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 969/2002 (PbEG L149 van 7 juni 2002) en betreft de toevoeging van een aanvullende aantekening op hoofdstuk 39 en op hoofdstuk 40. BWBR0013792
B. Toevoeging van een aanvullende aantekening op hoofdstuk 39 en 40 van de GN, Boekwerk heffingen bij invoer, Deel II     Toevoeging van een aanvullende aantekening op hoofdstuk 39 en 40 van de GN B. Toevoeging van een aanvullende aantekening op hoofdstuk 39 en 40 van de GN 1. De volgende nieuwe aanvullende aantekening (GN) 1, wordt aan hoofdstuk 39 toegevoegd: • ‘1. Tot hoofdstuk 39 behoren: Handschoenen met en handschoenen zonder vingertoppen, alsmede wanten, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof met celstructuur, ongeacht 2. De volgende nieuwe aanvullende aantekenin... BWBR0013792
C. Strekking van de maatregel, Boekwerk heffingen bij invoer, Deel II     Strekking van de maatregel C. Strekking van de maatregel Bij verordening (EG) Nr. 1783/2001 van 10 augustus 2001 ((PbEG L 241 van 11 september 2001) werd de strekking verduidelijkt van post 6111, de onderverdelingen 6116 10 20 en 6116 10 80, alsmede de posten 6209 en 6216 van de GN. Deze posten en onderverdelingen omvatten handschoenen, wanten en dergelijke, van textiel, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kuns... BWBR0013792
D. Datum toepassing, Boekwerk heffingen bij invoer, Deel II     Datum toepassing D. Datum toepassing Verordening (EG) Nr. 969/2002 treedt in werking op 27 juni 2002. BWBR0013792
Inleiding, Toepassing van de belastingheffing over in Nederland gevestigde visserijondernemingen die onder Belgische vlag vissen     Inleiding Op grond van artikel 26 van het Nederlands-Belgische belastingverdrag van 19 oktober 1970 en artikel 28 van het Nederlands-Belgische belastingverdrag van 5 juni 2001 heeft tussen de Nederlandse en Belgische bevoegde autoriteiten overleg plaatsgevonden over de belastingheffing van Nederlandse visserij-ondernemingen en de aan boord van de schepen van die ondernemingen werkzame persone... BWBR0020259
Ingangsdatum, Toepassing van de belastingheffing over in Nederland gevestigde visserijondernemingen die onder Belgische vlag vissen     Ingangsdatum Volgens § 6 van het memorandum van overeenstemming is de overeengekomen regeling van toepassing voor belastingjaren en belastingtijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 1999 en waarvan de aanslagen op de dag van publicatie ervan niet onherroepelijk vaststaan. Voor wat Nederland betreft geldt daarbij de volgende aanvulling. Gelet op de omstandigheid dat het onderhavige ov... BWBR0020259
Toepassing van de belastingheffing over in Nederland gevestigde visserijondernemingen die onder Belgische vlag vissen     • Inleiding Op grond van artikel 26 van het Nederlands-Belgische belastingverdrag van 19 oktober 1970 en artikel 28 van het Nederlands-Belgische belastingverdrag van 5 juni 2001 heeft tussen de Nederlandse en Belgische bevoegde autoriteiten overleg plaatsgevonden over de belastingheffing van Nederlandse visserij-ondernemingen en de aan boord van de schepen van die ondernemingen werkzame... BWBR0020259
1. De instellingen van de Europese Gemeenschappen (EG), Fiscale positie van de ambtenaren en overige personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (2006)     De instellingen van de Europese Gemeenschappen (EG) 1. De instellingen van de Europese Gemeenschappen (EG) De EG kent de volgende instellingen: • – de Raad, • – de Commissie, • – het Europese Parlement, • – het Hof van Justitie, • – de Rekenkamer, alsmede comités, diensten en andere instellingen. Tevens is door de Lid- Staten opgericht de Europese Investeringsbank (zie het Verdrag tot instelling van ... BWBR0020407
Artikel 1. Inleiding, Regeling met België inzake ontslaguitkeringen     Inleiding Artikel 1. Inleiding De bevoegde autoriteiten van Nederland en België hebben op basis van artikel 28, paragraaf 3, van het Nederlands-Belgische belastingverdrag van 5 juni 2001 in onderling overleg een regeling vastgesteld waarmee dubbele belasting respectievelijk dubbele vrijstelling wordt voorkomen van periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfde of te derven beloningen die inwoners v... BWBR0019995
Artikel 2. Inwerkingtreding, Regeling met België inzake ontslaguitkeringen     Inwerkingtreding Artikel 2. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0019995
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie