1.289 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 127, 128, 129   »
Artikel 1, Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; • b. de Raad: de Raad van advies, bedoeld in artikel 2 . BWBR0022214
Artikel 2, Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog     Artikel 2 Er is een Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog. BWBR0022214
Artikel 3, Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog     Artikel 3 De Raad heeft tot taak de Minister gevraagd en ongevraagd op hoofdlijnen te adviseren over de reikwijdte, de werkwijze en de beoogde resultaten van het programma Erfgoed van de Oorlog. BWBR0022214
Artikel 4, Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog     Artikel 4 Het advies wordt zo mogelijk unaniem vastgesteld. Het is toegestaan dat één lid een minderheidsstandpunt inneemt, dat alsdan in het advies wordt opgenomen. BWBR0022214
Artikel 5, Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog     Artikel 5 • 1. De Raad bestaat uit een voorzitter en vijf leden. • 2. De Minister benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de Raad. • 3. De Minister benoemt de voorzitter en de leden van de Raad voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat zij tussentijds kunnen worden vervangen. • 4. De Minister voegt een medewerker van de Eenheid Oorlogsgetroffe... BWBR0022214
Artikel 6, Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog     Artikel 6 Tot voorzitter van de Raad wordt benoemd de heer drs. E. van Thijn, te Amsterdam. BWBR0022214
Artikel 7, Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog     Artikel 7 Tot lid van de Raad worden benoemd: • – de heer drs. M.P. van Gastel, te Leidschendam; • – mevrouw drs. J.A. van Kranendonk, te Amsterdam; • – mevrouw ir. J.M. Leemhuis-Stout, te Rotterdam; • – mevrouw drs. C.E. van Rappard-Boon, te Amsterdam; • – de heer mr. drs. G.J. Wolffensperger, te Amsterdam. BWBR0022214
Artikel 8, Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog     Artikel 8 De Raad regelt zelf haar werkzaamheden. BWBR0022214
Artikel 9, Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog     Artikel 9 De voorzitter en de niet-ambtelijke leden van de Raad ontvangen voor iedere dag waarop zij één of meer vergaderingen van de Raad bijwonen een vacatiegeld op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988 . BWBR0022214
Artikel 10, Instellingsbesluit Raad van advies programma Erfgoed van de Oorlog     Artikel 10 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 maart 2007. BWBR0022214
  1, 2, 3 ... 127, 128, 129   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling