147 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »
Artikel 1, Beschikking instantloterij 2011     Artikel 1 In deze beschikking wordt verstaan onder: • a. de wet: de Wet op de kansspelen ; • b. de staatssecretaris: de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; • c. de stichting: Stichting de Nationale Sporttotalisator; • d. het college: het College van toezicht op de kansspelen als bedoeld in artikel 33 van de wet ; • e. instantloterij: een ... BWBR0030047
Artikel 2, Beschikking instantloterij 2011     Artikel 2 • 1. Aan de stichting wordt voor de duur van twee maanden, te rekenen van 1 mei 2011 tot en met 30 juni 2011 vergunning verleend tot het organiseren van instantloterijen. • 2. Aan de in het eerste lid bedoelde vergunning worden de in artikel 3 tot en met artikel 19 vervatte voorschriften verbonden. BWBR0030047
Artikel 3, Beschikking instantloterij 2011     Artikel 3 • 1. De stichting spant zich in voor de inachtneming van de vergunningsvoorschriften, de statuten en de reglementen van de stichting. • 2. De statuten en reglementen van de stichting, alsmede wijziging daarvan, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de staatssecretaris. • 3. De reglementen behelzen in ieder geval bepalingen inzake de deelnemingsvoorwaarden, de ... BWBR0030047
Artikel 4, Beschikking instantloterij 2011     Artikel 4 • 1. De stichting zorgt voor een doelmatige administratie, organisatie en uitvoering van de instantloterijen. • 2. De stichting treft alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen ten behoeve van de naleving van de aan deze vergunning verbonden voorschriften en de op grond daarvan opgestelde reglementen door de organisaties en personen die op enigerlei wijze bij de ad... BWBR0030047
Artikel 5, Beschikking instantloterij 2011     Artikel 5 • 1. De stichting ziet erop toe dat de verkooppunten niet in strijd handelen met het bepaalde in artikel 1, aanhef, en onder b , of artikel 14d, eerste lid, van de wet . • 2. De stichting geeft met het oog op het in het eerste lid bedoelde toezicht een door de staatssecretaris aangewezen onafhankelijke instelling opdracht tot het opstellen en uitvoeren van een... BWBR0030047
Artikel 6, Beschikking instantloterij 2011     Artikel 6 • 1. Het aantal per kalenderjaar te houden instantloterijen en het aantal per instantloterij uit te geven deelnamebewijzen wordt bepaald door de stichting, met dien verstande dat per kalenderjaar in totaal ten hoogste 120 miljoen loten mogen worden uitgegeven. • 2. Van het totaal van de door de deelnemers bijeengebrachte inleg, gerekend over een kalenderjaar, wordt ten ... BWBR0030047
Artikel 7, Beschikking instantloterij 2011     Artikel 7 • 1. Het aantal verkooppunten van de instantloterijen bedraagt ten hoogste 7000. • 2. Uitgesloten als verkooppunt zijn inrichtingen waar activiteiten worden ontplooid welke in belangrijke mate zijn gericht op personen beneden de leeftijd van achttien jaren. • 3. Aan de verkooppunten wordt een vergoeding voor verrichte werkzaamheden toegekend van ten hoogste 10% v... BWBR0030047
Artikel 8, Beschikking instantloterij 2011     Artikel 8 De stichting is gerechtigd tot het organiseren van instantloterijen ten behoeve van derden, onder de volgende voorwaarden: • a. de volledige oplaag van de desbetreffende loterij wordt tegen de daarvoor verschuldigde inleg aan die derden ter beschikking gesteld; • b. de loten worden door deze derde om niet uitgegeven; • c. de loten mogen door deze derde niet worden... BWBR0030047
Artikel 9, Beschikking instantloterij 2011     Artikel 9 • 1. De stichting zorgt voor een evenwichtig beleid op het gebied van de preventie van kansspelverslaving en treft de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen die nodig zijn om onmatige deelneming aan de instantloterij zo veel mogelijk te voorkomen. • 2. De stichting ziet erop toe dat de verkooppunten onmatige deelneming aan de instantloterij tegengaan. In de door de ... BWBR0030047
Artikel 10, Beschikking instantloterij 2011     Artikel 10 • 1. De stichting garandeert een zodanige kwaliteit van de deelnamebewijzen dat redelijkerwijze fraude en misbruik wordt uitgesloten. • 2. Tekens, voorstellingen of opschriften op de deelnamebewijzen die de winstmogelijkheden aangeven, mogen niet misleidend zijn of anderszins aanleiding kunnen geven tot misvatting. BWBR0030047
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie