620 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 60, 61, 62   »
Artikel 1, Heffingsverordening GZP inlandse tarwe jaar 2003     Artikel 1 Deze verordening verstaat onder: productschap : Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten; secretaris : secretaris van het productschap; ondernemer : natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld. BWBR0014190
Artikel 2, Heffingsverordening GZP inlandse tarwe jaar 2003     Artikel 2 • 1. De ondernemer is verplicht over de hoeveelheden inlandse tarwe, welke hij in het jaar 2003 verwerkt of in loon laat verwerken tot producten, welke al dan niet na verdere be- of verwerking voor menselijke consumptie kunnen dienen, met uitzondering van de hoeveelheden, welke hij in opdracht en voor rekening van telers verwerkt, aan het productschap een heffing te betalen va... BWBR0014190
Artikel 3, Heffingsverordening GZP inlandse tarwe jaar 2003     Artikel 3 De ingevolge deze verordening ge├»nde heffingen zijn bestemd voor het fonds wetenschappelijk onderzoek en voorlichting inlandse granen ter financiering van werkzaamheden, welke zijn gericht op de verbetering van de graanteelt in Nederland. BWBR0014190
Artikel 4, Heffingsverordening GZP inlandse tarwe jaar 2003     Artikel 4 • 1. Het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt gemachtigd de verschuldigde heffingsbedragen in rekening te brengen, in te vorderen, in ontvangst te nemen en daarvoor kwijting te verlenen. • 2. De ingevolge deze verordening verschuldigde heffingsbedragen zijn verschuldigd uiterlijk op de achtste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening zijn ... BWBR0014190
Artikel 5, Heffingsverordening GZP inlandse tarwe jaar 2003     Artikel 5 • 1. Indien de ondernemer de gegevens, bedoeld in artikel 2 niet, niet tijdig of naar het oordeel van de secretaris niet volledig heeft verstrekt, is de secretaris bevoegd namens het bestuur de verschuldigde heffing voor het betreffende jaar ambtshalve bij aanslag vast te stellen. • 2. Indien de heffingsplichtige binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag b... BWBR0014190
Artikel 6, Heffingsverordening GZP inlandse tarwe jaar 2003     Artikel 6 • 1. De ondernemer legt indien de secretaris daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over, waaruit blijkt de totale hoeveelheid inlandse tarve welke door hem is verwerkt of in loon is verwerkt tot producten welke al dan niet na verdere be- of verwerking voor menselijke consumptie kunnen dienen. • 2. De ondernemer is verplicht alle medewerking te ve... BWBR0014190
Artikel 7, Heffingsverordening GZP inlandse tarwe jaar 2003     Artikel 7 Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie . BWBR0014190
Artikel 8, Heffingsverordening GZP inlandse tarwe jaar 2003     Artikel 8 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2003, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2003, met uitzondering van de toepassing van... BWBR0014190
Artikel 9, Heffingsverordening GZP inlandse tarwe jaar 2003     Artikel 9 Deze verordening wordt aangehaald als: Heffingsverordening GZP inlandse tarwe jaar 2003. BWBR0014190
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 08-02-2004], Heffingsverordening GZP fonds zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen jaar 2003     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 08-02-2004] Deze verordening verstaat onder: a. productschap : Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten; b. secretaris : secretaris van het productschap; c. ondernemer : natuurlijke- of rechtspersoon die een ondememing drijft waarvoor het productschap is ingesteld; d. granen : de gewassen wintertarwe, ... BWBR0014191
  1, 2, 3 ... 60, 61, 62   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied