2.107 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 209, 210, 211   »
Artikel 1, Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen     Artikel 1 • 1. Een voor de periode van 1 augustus 1998 tot en met 31 juli 2002 vastgesteld plan inzake onderwijs in allochtone levende talen als bedoeld in artikel 171, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs , artikel 157, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 272, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt van rechtswege verlengd tot ... BWBR0014019
Artikel 2, Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen     Artikel 2 Artikel 1 is van overeenkomstige toepassing op een besluit omtrent de verdeling van middelen als bedoeld in artikel 171, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs , artikel 157, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 272, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs . BWBR0014019
Artikel 3, Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen     Artikel 3 • 1. Indien de gemeenteraad voor de periode van 1 augustus 1998 tot en met 31 juli 2002 besloten heeft de middelen die de gemeente als specifieke uitkering ter tegemoetkoming in de kosten voor onderwijs in allochtone levende talen uit 's Rijks kas ontvangt, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere gemeente ten behoeve van onderwijs in een of meer allochtone levende... BWBR0014019
Artikel 4, Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen     Artikel 4 • 1. Indien deze wet in werking treedt na 31 juli 2002, stelt de gemeenteraad die voor de periode van 1 augustus 1998 tot en met 31 juli 2002 een plan inzake onderwijs in allochtone levende talen als bedoeld in artikel 171, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs , artikel 157, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 272, eerste lid, van de We... BWBR0014019
Artikel 5, Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen     Artikel 5 [Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen)] BWBR0014019
Artikel 6, Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen     Artikel 6 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Daarbij kan worden bepaald dat artikel 5 van deze wet terugwerkt tot en met 31 juli 2002. BWBR0014019
Artikel 7, Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen     Artikel 7 Deze wet wordt aangehaald als: Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen. BWBR0014019
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs     Artikel 1 Als de personen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht , worden aangewezen de inspecteur-generaal van het onderwijs en de ambtenaren van de Inspectie van het onderwijs die zijn belast met de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht . BWBR0014123
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs     Artikel 2 Dit besluit zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. BWBR0014123
Artikel 3, Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin dit besluit is geplaatst. BWBR0014123
  1, 2, 3 ... 209, 210, 211   »