1.111 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 110, 111, 112   »
Artikel 1, Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Wet op de rechtsbijstand ; • b. subsidie: de krachtens artikel 42, eerste lid, van de wet aan de raad te verstrekken subsidie voor de uitvoering van de wettelijke taken van het bestuur en de raad van advies; • c. deelsubsidie beheers- en programmakosten: de in artikel 2, tweede lid, onderdeel a , bedoelde ... BWBR0010393
Artikel 2, Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand     Artikel 2 • 1. De verstrekking van de subsidie wordt getoetst aan de aard en de omvang van de activiteiten van de raad. • 2. De subsidie bestaat uit deelsubsidies voor: • a. de beheers- en programmakosten, waaronder zijn begrepen: • 1°. de raads- en apparaatskosten; • 2°. de doeluitkering voor vergoedingen voor de verlening van rechtsbijstand en mediation k... BWBR0010393
Artikel 4, Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand     Artikel 4 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de wet , wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig het voor dat jaar vastgestelde percentage voor de bijdrage in de kosten van de arbeidsvoorwaardenontwikkeling aan niet VWS-gebonden gepremieerde en gesubsidieerde sectoren, alsmede de ontwikkeling van het prijspeil. Het basisbedrag wordt afgerond op hele euro’s. &bu... BWBR0010393
Artikel 5, Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand     Artikel 5 Onze Minister verstrekt op basis van de begroting jaarlijks voorschotten. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen in het volume van de toevoegingen en piketregelingen. BWBR0010393
Artikel 6, Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand     Artikel 6 • 1. Onze Minister stelt de raad uiterlijk 1 juli van elk jaar schriftelijk in kennis van de voorlopige beleidsmatige en budgettaire kaders voor het daarop volgende jaar. • 2. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent: • a. de termijn die bij de indiening van de aanvraag tot subsidieverlening in acht wordt genomen; • b. de bij de aanv... BWBR0010393
Artikel 7, Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand     Artikel 7 Onze Minister beslist binnen dertien weken op de aanvraag tot verlening van de subsidie. BWBR0010393
Artikel 8, Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand     Artikel 8 • 1. De raad draagt ervoor zorg dat de doelstellingen waarvoor de subsidie wordt verleend op doelmatige en effectieve wijze worden nagestreefd, dat de werkzaamheden dienovereenkomstig worden geregeld, en dat een goed beleid en beheer wordt gevoerd. • 2. De raad voert de op het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 1994 gebaseerde beleidsregels uit.... BWBR0010393
Artikel 9, Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand     Artikel 9 • 1. Uiterlijk vier weken na afloop van de eerste vier respectievelijk acht maanden van het boekjaar, dient de raad een voortgangsrapportage in. • 2. Indien uit de voortgangsrapportage blijkt dat de bedrijfsvoering of het beheer niet worden uitgevoerd overeenkomstig de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen, kan Onze Minister verlangen dat telkens na verloop van twee m... BWBR0010393
Artikel 11, Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand     Artikel 11 • 1. De raad draagt er zorg voor dat het onderzoek van de accountant, bedoeld in artikel 4:78 van de Algemene wet bestuursrecht , tevens strekt tot onderzoek van de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen. • 2. De opdracht aan de accountant gaat vergezeld van een door Onze Minister vast te stellen aanwijzing over de reikwijdte en de intensiteit van ... BWBR0010393
Artikel 12, Subsidiebesluit raad voor rechtsbijstand     Artikel 12 • 1. De raad verzekert zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden voor een som van ten minste € 450 000,– per gebeurtenis en per geval. • 2. De raad verzekert zijn onroerende zaken tegen brandschade naar herbouwwaarde. • 3. De raad verzekert zijn roerende zaken tegen brandschade en diefstal naar vervangingswaarde. BWBR0010393
  1, 2, 3 ... 110, 111, 112   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie