652 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 64, 65, 66   »
Artikel 1, Verlening mandaat m.b.t. aanwijzing geharmoniseerde normen     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. NEN: de besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-Instituut en de stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité, beide gevestigd te Delft; • b. CENELEC: Europees Comité voor Electrotechnische Normalisatie; • c. laagspanningsrichtlijn: richtlijn nr. 73/23/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 fe... BWBR0014112
Artikel 2, Verlening mandaat m.b.t. aanwijzing geharmoniseerde normen     Artikel 2 Het NEN is bevoegd om voor wat betreft bijlage I namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor wat betreft bijlage II namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter uitvoering van EG-richtlijnen en de implementatieregelingen daarvan geharmoniseerde normen aan te wijzen en de referenties daarvan in de Staatscourant bekend te maken. BWBR0014112
Artikel 3, Verlening mandaat m.b.t. aanwijzing geharmoniseerde normen     Artikel 3 • 1. Aanwijzing van de geharmoniseerde normen en bekendmaking van de referenties daarvan vinden zo spoedig mogelijk plaats nadat de referenties van deze normen bekend zijn gemaakt in het publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, dan wel met betrekking tot de laagspanningsrichtlijn zo spoedig mogelijk nadat deze zijn vastgesteld door het CENELEC, doch uiterlijk binnen een ... BWBR0014112
Artikel 4, Verlening mandaat m.b.t. aanwijzing geharmoniseerde normen     Artikel 4 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt voor wat betreft bijlage I terug tot en met 28 november 1998 en voor wat betreft bijlage II tot en met 2 augustus 1999. BWBR0014112
Artikel 1. Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties vrijwillige verzekering, Uitbreiding werkingssfeer Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002     Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties vrijwillige verzekering Artikel 1. Aanwijzing ontwikkelingsorganisaties vrijwillige verzekering De aanwijzing van ontwikkelingsorganisaties op grond van de Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002 is van toepassing op de gewezen verzekerde die is uitgezonden om werkzaamheden te verrichten, bedoeld in de artikelen 35, derde lid, aanhef, onderdeel b, van de Algemene Ouderdomswet en 63a, derde... BWBR0014275
Artikel 2. Inwerkingtreding, Uitbreiding werkingssfeer Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002     Inwerkingtreding Artikel 2. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 oktober 2002. BWBR0014275
Regeling gelijkstelling pleegkinderen     • 1. Indien een kind onder gezag staat van een verzekerde niet zijnde zijn wettige ouder en door die verzekerde als een eigen kind wordt onderhouden, wordt dit kind ten aanzien van die verzekerde gelijkgesteld met een pleegkind. • 2. Indien een kind tot het huishouden behoort van een verzekerde niet zijnde zijn wettige ouder en door die verzekerde: • a. als een eigen kind wo... BWBR0014374
Artikel 1a Grondslag, Regeling gelijkstelling pleegkinderen     Artikel 1a Grondslag Deze regeling berust op artikel 4, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet . BWBR0014374
Artikel 2 Intrekking, Regeling gelijkstelling pleegkinderen     Artikel 2 Intrekking De Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 1983, nr. 52303, tot uitvoering van artikel 8 van de Algemene Kinderbijslagwet (Stcrt. 1983, nr. 124) wordt ingetrokken. BWBR0014374
Regeling gelijkstelling pleegkinderen     • 1. Indien een kind onder gezag staat van een verzekerde niet zijnde zijn wettige ouder en door die verzekerde als een eigen kind wordt onderhouden, wordt dit kind ten aanzien van die verzekerde gelijkgesteld met een pleegkind. • 2. Indien een kind tot het huishouden behoort van een verzekerde niet zijnde zijn wettige ouder en door die verzekerde: • a. als een eigen kind wo... BWBR0014374
  1, 2, 3 ... 64, 65, 66   »