415 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »
Artikel 1, Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg     Artikel 1 • 1. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: Wet geluidhinder ; • b. luchtvaartterrein: luchtvaartterrein Teveren/Geilenkirchen; • c. zone: geluidszone als bedoeld in artikel 3 ; • d. geluidsbelasting in Kosteneenheden: geluidsbelasting op een bepaalde plaats, veroorzaakt door de gezamenlijke op een luchtvaartterrein landende en opsti... BWBR0007190
Artikel 2, Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg     Artikel 2 • 1. Indien artikel 110f van de wet van toepassing is, geven gedeputeerde staten slechts toepassing aan de artikelen 8, tweede en derde lid , 9, derde en vierde lid , of 10, tweede lid , voor zover de berekening en meting van de onderscheidene geluidsbelastingen na de correctie op grond van artikel 110f, derde lid, van de wet niet leiden tot een naar hun oorde... BWBR0007190
Artikel 3, Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg     Artikel 3 Er is een geluidszone op het grondgebied van de gemeenten Brunssum en Onderbanken rond het luchtvaartterrein, waarvan de grenzen zijn aangegeven op de kaart in de bij dit besluit behorende bijlage. BWBR0007190
Artikel 4, Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg     Artikel 4 • 1. Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, behorende tot de zone, worden ter zake van de geluidsbelasting, vanwege het luchtvaartterrein, van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidsgevoelige terreinen binnen die zone, de waarden in acht genomen die ingevolge de artik... BWBR0007190
Artikel 5, Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg     Artikel 5 Bij het geven van een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° of 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden behorende tot de zone, is ten aanzien van de in acht te nemen waarden ter zake van de geluidsbelasting, vanwege het luch... BWBR0007190
Artikel 6, Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg     Artikel 6 Bij het voorbereiden van de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 4, eerste lid , wordt vanwege burgemeester en wethouders een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidsbelasting, die door woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen binnen de zone vanwege het luchtvaartterrein wordt ondervonden. BWBR0007190
Artikel 8, Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg     Artikel 8 • 1. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege het luchtvaartterrein, van de woningen die op het tijdstip van in werking treden van dit besluit binnen de zone, nog niet aanwezig of nog niet in aanbouw zijn, is 35 Kosteneenheden. • 2. Gedeputeerde staten kunnen voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van woningen als bedoeld in het eerste lid een hoge... BWBR0007190
Artikel 9, Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg     Artikel 9 • 1. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege het luchtvaartterrein, van woningen die op het tijdstip van in werking treden van dit besluit binnen de zone reeds aanwezig of in aanbouw zijn, is 40 Kosteneenheden. • 2. Indien de in het eerste lid bedoelde woningen op het tijdstip van in werking treden van dit besluit reeds een hogere geluidsbelasting ondervind... BWBR0007190
Artikel 10, Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg     Artikel 10 • 1. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege het luchtvaartterrein, van andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die op het tijdstip van in werking treden van dit besluit binnen de zone nog niet aanwezig of in aanbouw onderscheidenlijk in aanleg zijn, is 35 Kosteneenheden. • 2. Gedeputeerde staten kunnen voor de ten hoogste toelaatbar... BWBR0007190
Artikel 11, Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg     Artikel 11 • 1. Gedeputeerde staten stellen voor andere geluidsgevoelige gebouwen die op het tijdstip van in werking treden van dit besluit binnen de zone, reeds aanwezig of in aanbouw zijn, een waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, vanwege het luchtvaartterrein, vast, met dien verstande dat deze waarde 65 Kosteneenheden niet te boven mag gaan. • 2. De ten hoog... BWBR0007190
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied