410 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 39, 40, 41   »
Artikel I, Wijzigingswet Wet op de rechterlijke indeling (opheffing kantongerechten Zevenbergen en Zuidbroek)     Artikel I [Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.] BWBR0012241
Artikel II, Wijzigingswet Wet op de rechterlijke indeling (opheffing kantongerechten Zevenbergen en Zuidbroek)     Artikel II • 1. De kantonrechters wier standplaats door de inwerkingtreding van deze wet komt te vervallen, worden van rechtswege benoemd tot kantonrechter in het kantongerecht dat de plaats inneemt van het opgeheven kantongerecht. • 2. De kantonrechters-plaatsvervangers die benoemd zijn in het kantongerecht dat door de inwerkingtreding van deze wet komt te vervallen, worden van ... BWBR0012241
Artikel III, Wijzigingswet Wet op de rechterlijke indeling (opheffing kantongerechten Zevenbergen en Zuidbroek)     Artikel III De administratie, het archief en de registers van een kantongerecht dat door de inwerkingtreding van deze wet wordt opgeheven, worden van rechtswege overgedragen aan het kantongerecht dat de taken overneemt van het opgeheven kantongerecht. BWBR0012241
Artikel IV, Wijzigingswet Wet op de rechterlijke indeling (opheffing kantongerechten Zevenbergen en Zuidbroek)     Artikel IV De zaken die bij het op te heffen kantongerecht aanhangig zijn, worden van rechtswege in de stand waarin zij zich bevinden overgedragen aan het kantongerecht dat de taken van het opgeheven kantongerecht overneemt. BWBR0012241
Artikel V, Wijzigingswet Wet op de rechterlijke indeling (opheffing kantongerechten Zevenbergen en Zuidbroek)     Artikel V Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. BWBR0012241
Artikel I, Wijziging Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)     Artikel I [Wijzigt de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen . ] BWBR0012359
Artikel I, Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva1997)     Artikel I [Wijzigt de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997.] BWBR0012358
Artikel II, Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva1997)     Artikel II Onder `rechtmatig verwijderbare vreemdeling' als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b, zoals dat komt te luiden na de inwerkingtreding van deze regeling, wordt ook verstaan een vreemdeling op wiens asielaanvraag in eerste aanleg of in bezwaar in negatieve zin is beslist, tenzij de betrokkene in afwachting is van een rechterlijke uitspraak op een binnen de vertrektermijn ingedien... BWBR0012358
Artikel III, Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva1997)     Artikel III Indien er ten aanzien van de asielzoeker: • a. vóór 10 februari 2000 op diens asielaanvraag in eerste aanleg of in bezwaar in negatieve zin is beslist; • b. een last tot uitzetting is gegeven, en • c. door de korpschef van de politieregio waar de vreemdeling zijn woon- of verblijfplaats heeft is meegedeeld dat hij Nederland moet verlaten, eindigen de verstrekk... BWBR0012358
Artikel IV, Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva1997)     Artikel IV Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Vreemdelingenwet 2000 (Stb. 2000, 495) in werking treedt. BWBR0012358
  1, 2, 3 ... 39, 40, 41   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie