19 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003     Artikel 1 in deze verordening wordt verstaan onder: Heffingsverordening 2003 Productschap : het Productschap Vis; Kleinhandelaar : degene die als zodanig op grond van de heffing verschuldigd is; Bestuur : het bestuur van het Productschap; Voorzitter : de voorzitter van het Productschap; Commissie detailhandel : de commissie ingesteld do... BWBR0014059
Artikel 2, Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003     Artikel 2 • 1. Een kleinhandelaar is jaarlijks aan het Productschap een heffing verschuldigd ten behoeve van het onderzoekfonds kleinhandel. • 2. De hoogte van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 15,50,-. • 3. Het bestuur stelt het bedrag, als bedoeld in het tweede lid, niet eerder vast dan nadat het de Commissie detailhandel heeft gehoord. BWBR0014059
Artikel 3, Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003     Artikel 3 De artikelen 11 , 12 , 15, 17 en 18 van de Heffingsverordening 2003 zijn van overeenkomstige toepassing. BWBR0014059
Artikel 4, Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003     Artikel 4 De bij of krachtens deze verordening gestelde regels binden, naast degene die een onderneming drijft waarvoor het Productschap is ingesteld, mede de bij deze ondernemingen werkzame personen, alsmede alle andere natuurlijke of rechtspersonen voor zover deze andere personen handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen, waarvoor het Productschap is ingesteld, plegen te worde... BWBR0014059
Artikel 5, Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003     Artikel 5 • 1. De voorzitter is, namens het bestuur, belast met de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze verordening. • 2. De voorzitter kan, namens het bestuur, nadere regels vaststellen ter uitvoering van het bepaalde ten aanzien van: - het vaststellen van de heffing, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening;- de betaling, als bedoeld in artikel 3 van de... BWBR0014059
Artikel 6, Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003     Artikel 6 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003. • 2. De Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2002 wordt ingetrokken, behoudens ten aanzien van reeds verschuldigde heffingsbedragen. • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds kleinhandel 2003. BWBR0014059
Artikel 1, Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2003     Artikel 1 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder: • 2. Voor de toepassing van het bepaalde in deze verordening vindt het aanvoeren plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen. BWBR0014061
Artikel 2, Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2003     Artikel 2 • 1. Een aanvoerder die met een in Nederland geregistreerd vissersvaartuig vis aanvoert is aan het Productschap, ten behoeve van het Onderzoekfonds aanvoersector, een heffing verschuldigd van: • a. 0,1 promille van de waarde van de aangevoerde vis; • b. 4 promille van de waarde van de aangevoerde kokkels; • c. 6 promille van de waarde van de aangevoerde sp... BWBR0014061
Artikel 3, Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2003     Artikel 3 Het bestuur stelt geen heffing, als bedoeld in artikel 2, eerste lid , vast dan nadat het bestuur de Commissie aanvoeraangelegenheden heeft gehoord. BWBR0014061
Artikel 4, Verordening bestemmingsheffing onderzoekfonds aanvoersector 2003     Artikel 4 Met betrekking tot de door de aanvoerder te verstrekken gegevens ten behoeve van de vaststelling van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing, is het bepaalde in de artikelen 11 en 12 van de Heffingsverordening 2003 van overeenkomstige toepassing. BWBR0014061
  1, 2   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling