1.381 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 137, 138, 139   »
Artikel II, Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)     Artikel II [Wijzigt het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998.] BWBR0014450
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)     Artikel III [Wijzigt het Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen.] BWBR0014450
Artikel IV, Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)     Artikel IV • 1. Gedurende een jaar na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G , blijft KIWA Inspecties BV, gevestigd te Rijswijk, gerechtigd de in het Besluit tankstations milieubeheer onderscheidenlijk het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 voorgeschreven inspecties uit te voeren met toepassing van het bepaalde bij en krachtens dit besluit, zoals dit luidde v... BWBR0014450
Artikel V, Wijzigingsbesluit Besluit tankstations milieubeheer, enz. (financiële zekerheid, keuringsdocumenten en bevoegdgezagorganen)     Artikel V Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van: • a. de onderdelen C, E en H van artikel I , die in werking treden van ingang van 1 juli van het daarna volgende kalenderjaar; • b. onderdeel I van artikel I , dat op een bij koninklijk be... BWBR0014450
Artikel 1, Instellingsbesluit Programmaraad nationaal vervolgprogramma klimaatonderzoek     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Programmaraad NVKO: programmaraad als bedoeld in artikel 2, eerste lid ; • b. NVKO: Nationaal Vervolgprogramma Klimaatonderzoek; • c. staatssecretaris: de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. BWBR0014591
Artikel 2, Instellingsbesluit Programmaraad nationaal vervolgprogramma klimaatonderzoek     Artikel 2 • 1. Er is een Programmaraad voor het Nationaal Vervolgprogramma Klimaat Onderzoek. • 2. De Programmaraad NVKO heeft tot taak de staatssecretaris te adviseren over de inhoud van de hoofdlijnen Fundamenteel onderzoek en Beleidsanalyse & assessment van het NVKO, alsmede omtrent de communicatie en internationale inbedding die in het kader van het NVKO op programmaniveau we... BWBR0014591
Artikel 3, Instellingsbesluit Programmaraad nationaal vervolgprogramma klimaatonderzoek     Artikel 3 • 1. De Programmaraad NVKO bestaat uit de volgende leden: • a. prof. dr. H. Verbruggen, directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam, in de functie van voorzitter; • b. prof. dr. G.J. Komen, hoofd klimaatonderzoek en seismologie van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, eveneens in de functie van voorzitter... BWBR0014591
Artikel 4, Instellingsbesluit Programmaraad nationaal vervolgprogramma klimaatonderzoek     Artikel 4 De Programmaraad NVKO laat zich bijstaan door het Focal Point Climate Change, dat in opdracht van de staatssecretaris verantwoordelijk is voor de volgende taken: • a. het functioneren als secretaris van de Programmaraad NVKO, in welke hoedanigheid voorstellen worden voorbereid voor die raad over de inhoudelijke invulling van de hoofdlijnen fundamenteel onderzoek en beleidsanaly... BWBR0014591
Artikel 5, Instellingsbesluit Programmaraad nationaal vervolgprogramma klimaatonderzoek     Artikel 5 De Programmaraad NVKO is bevoegd, met inachtneming van dit besluit, nadere regels te stellen met betrekking tot zijn werkwijze. BWBR0014591
  1, 2, 3 ... 137, 138, 139   »