160 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »
Artikel 1, Besluit vaststelling regelen Electriciteitsraad     Artikel 1 De Voorzitter van den Raad stelt, in de gevallen, dat daartoe naar zijn meening aanleiding bestaat, en verder in de gevallen, dat daartoe door den Raad is besloten, aanvragen om advies bij den Raad ingekomen omtrent onderwerpen, voor de behandeling waarvan een vaste dan wel een bijzondere commissie, als bedoeld bij artikel 14, zevende lid, van de Electriciteitswet, is ingesteld, in ha... BWBR0002000
Artikel 2, Besluit vaststelling regelen Electriciteitsraad     Artikel 2 De Voorzitter van den Raad heeft het recht de vergaderingen der commissies bij te wonen en aan de beraadslagingen in die vergaderingen deel te nemen, ook indien hij geen voorzitter der commissie is en heeft in dit laatste geval in die vergaderingen raadgevende stem. BWBR0002000
Artikel 3, Besluit vaststelling regelen Electriciteitsraad     Artikel 3 • 1. Op verzoek van een commissie, als bedoeld bij artikel 14, zevende lid van de Electriciteitswet, kan de Raad leden dier commissie, niet zijnde leden van den Raad, in zijn vergaderingen toelaten ter bijwoning van en deelneming aan de beraadslaging over onderwerpen, welke door die Commissie zijn behandeld. • 2. Die leden hebben alsdan raadgevende stem. BWBR0002000
Artikel 4, Besluit vaststelling regelen Electriciteitsraad     Artikel 4 • 1. De adviezen van den Raad en de voorstellen van de commissies aan dien Raad worden opgesteld overeenkomstig het gevoelen van de meerderheid der vergadering; van afwijkende gevoelens van de minderheid wordt desverlangd in het advies of het voorstel melding gemaakt. • 2. De leden van den Raad en van de commissies zijn bevoegd afzonderlijk aanteekeningen bij het advies... BWBR0002000
Artikel 5, Besluit vaststelling regelen Electriciteitsraad     Artikel 5 De leden van den Raad en van de commissies onthouden zich van stemming over onderwerpen, welke hun, hun echtgenooten of hun bloed- of aanverwanten - den derden graad ingesloten - persoonlijk aangaan of waarin zij als gelastigden zijn betrokken. BWBR0002000
Artikel 6, Besluit vaststelling regelen Electriciteitsraad     Artikel 6 Zonder toestemming van Onzen Minister van Waterstaat wordt aan de door den Raad en door de commissies behandelde zaken geen bekendheid gegeven. BWBR0002000
Artikel 7, Besluit vaststelling regelen Electriciteitsraad     Artikel 7 In de vergadering van den Raad kan geen besluit worden genomen, indien niet ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is. BWBR0002000
Artikel 8, Besluit vaststelling regelen Electriciteitsraad     Artikel 8 • 1. De Raad vergadert zoo dikwijls de Voorzitter dit noodig acht of het door ten minste vijf leden met opgave van redenen wordt gevraagd. • 2. De vergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage, tenzij de Voorzitter een andere gemeente daartoe aanwijst. BWBR0002000
Artikel 9, Besluit vaststelling regelen Electriciteitsraad     Artikel 9 Een verslag van het verhandelde in de vergaderingen van den Raad en van commissies wordt zoodra mogelijk, door den Voorzitter en den Secretaris van den Raad onderteekend, gezonden aan Onzen Minister van Waterstaat en tevens aan de hoofden der andere Departementen van Algemeen Bestuur, die zich in de vergadering hebben doen vertegenwoordigen. BWBR0002000
Artikel 10, Besluit vaststelling regelen Electriciteitsraad     Artikel 10 De commissies, bedoeld bij artikel 14, zevende lid van de Electriciteitswet, zijn bevoegd ook eigener beweging aan den Raad voorstellen te doen omtrent onderwerpen, voor de behandeling waarvan zij zijn ingesteld. BWBR0002000
  1, 2, 3 ... 14, 15, 16   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

  • KB (160)

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie