287 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 27, 28, 29   »
Besluit herindeling van een aantal departementale taken     Besluit van 4 november 1982, houdende herindeling van een aantal departementale taken- • 1. Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk tevens te belasten met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de Volksgezondheid voorzover thans opgedragen aan het departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en met dienovereenkomstige wijziging van de taak, d... BWBR0003530
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 18-11-1987], Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 18-11-1987] Met ingang van heden: • 1. Onze Minister van Landbouw en Visserij te belasten met de zorg voor de openluchtrecreatie, voorzover thans opgedragen aan Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de taak van beide departementen dienovereenkomstig te wijzigen. • 2. De organisatorische afwikkeling van zaken, verband houdende... BWBR0003535
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 22-12-1987], Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken     artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 22-12-1987] • 1. De verplichtingen, voor het voormalige departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, voortvloeiende uit het dienstverband met zijn personeel, alsmede de zorg voor de overige beheersaangelegenheden van dat departement zijn met ingang van 4 november 1982 overgegaan op het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Uiterl... BWBR0003537
Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot het consumentenkrediet     Besluit van 27 juni 1984, houdende herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot het consumentenkrediet- • 1. Onze Minister van Economische Zaken te belasten met de zorg voor het consumentenkrediet, voorzover thans opgedragen aan Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de taak van beide ministeries dienovereenkomstig te wijzigen; • 2. de organisatoris... BWBR0003685
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 06-09-1988], Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid     Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 06-09-1988] • 1. Onze Minister van Economische Zaken wordt belast met de zorg voor het innovatie- en technologiebeleid. • 2. De taken van Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van Economische Zaken ten aanzien van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek, de maritieme sector, het ruimte-onderzoek en ... BWBR0003690
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 06-09-1988], Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid     Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 06-09-1988] De organisatorische afwikkeling, verband houdende met het in artikel 1 bepaalde, wordt opgedragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken. BWBR0003690
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 06-09-1988], Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid     Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 06-09-1988] Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot en met 6 september 1983. BWBR0003690
Artikel 1, Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao     Artikel 1 • 1. De zeegrens tussen het land Aruba en het land Curaçao wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 , gevormd door de bogen van grootcirkels tussen de volgende punten in de volgorde zoals hieronder aangegeven: R. 12°09'06"N 69°32'46"W S. 12°18'54"N 69°31'02"W T. 12°35'02"N 69°30'08"W U. 12°38'31"N 69°29'38"W ... BWBR0003895
Artikel 2, Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao     Artikel 2 In zuidelijke richting is het eindpunt van de grenslijn punt R, dat het snijpunt vormt van de grenslijnen tussen de zeegebieden van het land Curaçao, het land Aruba en de Republiek Venezuela. BWBR0003895
Artikel 3, Rijkswet vaststelling zeegrens tussen Aruba en Curaçao     Artikel 3 Deze rijkswet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0003895
  1, 2, 3 ... 27, 28, 29   »