417 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »
Artikel 1, Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet     Artikel 1 Voor de toepassing van de artikelen 3, tweede lid , jo. 3, eerste lid, onder h, onder 1°, 6, eerste lid, onder b, onder 1° , 14, eerste lid, onder c, onder 2° , en 16, eerste lid, onder c, onder 2°, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen worden de volgende landen aangewezen: • a. voor alle wijzen van vervoer: België, Bondsrepubli... BWBR0002688
Artikel 2, Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet     Artikel 2 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet. BWBR0002688
Artikel 3, Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet     Artikel 3 • 1. Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. • 2. Zij treedt in werking op het tijdstip, waarop het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen in werking treedt. BWBR0002688
Artikel 1, Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart     Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze Rijkswet bepaalde wordt verstaan onder: • a. "Onze Minister": Onze Minister van Verkeer en Waterstaat; • b. "schip onder de vlag van het Koninkrijk": • 1°. een schip dat op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd is de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden te voeren, niet zijnde een oorlogsschip, hetzij &b... BWBR0002810
Artikel 2, Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart     Artikel 2 • 1. Wij kunnen in geval van buitengewone omstandigheden op voordracht van Onze Minister-President Onze Minister de bevoegdheid verlenen de artikelen 4 , 5 , 6 , 8 en 16 van deze Rijkswet toe te passen. • 2. Wanneer het in het vorige lid bedoelde besluit is genomen, doen Wij onverwijld een voorstel van Rijkswet aan de Staten-Generaal omtrent het voortdu... BWBR0002810
Artikel 3, Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart     Artikel 3 • 1. In omstandigheden als in artikel 2 bedoeld is Onze Minister indien naar zijn oordeel een gewichtige reden onmiddellijk voorziening eist bevoegd de artikelen 4 , 6 en 8 toe te passen ook bij gebreke van een besluit als bedoeld in het eerste lid van artikel 2 . • 2. Door Onze Minister krachtens het eerste lid getroffen maatregelen vervallen na verlo... BWBR0002810
Artikel 4, Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart     Artikel 4 Onze Minister kan aan reders van schepen onder de vlag van het Koninkrijk aanwijzingen geven met betrekking tot de bestemming van de reis, het aandoen of het vermijden van bepaalde havens en wateren en de te vervoeren goederen of personen; met betrekking tot schepen, welke zich buiten het rechtsgebied van het Koninkrijk bevinden, kunnen de aanwijzingen eveneens aan de kapitein van het... BWBR0002810
Artikel 5, Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart     Artikel 5 • 1. Onze Minister kan verbieden zonder door hem verleende algemene of bijzondere vergunning: • a. te bewerken of ertoe mede te werken, dat een schip onder de vlag van het Koninkrijk in eigendom, in gebruik of ter beschikking wordt overgedragen; • b. als eigenaar, reder of kapitein van een schip onder de vlag van het Koninkrijk te bewerken of ertoe mede te werken... BWBR0002810
Artikel 6, Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart     Artikel 6 • 1. Onze Minister is bevoegd te vorderen, dat ruimte in een schip onder de vlag van het Koninkrijk ter beschikking worde gesteld om overeenkomstig zijn aanwijzingen te worden gebruikt. • 2. De vordering kan betreffen de laadruimte van het schip of een deel daarvan, of de passagiersruimte of een deel daarvan. Bij de vordering van de laadruimte of de passagiersruimte wor... BWBR0002810
Artikel 7, Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart     Artikel 7 De vergoeding, welke voor de beschikbaarstelling van scheepsruimte aan de reder van het schip wordt verleend, wordt vastgesteld op de wijze, omschreven in artikel 24 . BWBR0002810
  1, 2, 3 ... 40, 41, 42   »