198 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »
Artikel 1, Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981     Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: wet verevening pensioenrechten bij scheiding ; • b. pensioen zoals dat op de datum van ontvangst van de mededeling is bereikt: voor deelnemers: de tijdsevenredige pensioenaanspraak per de datum van ontvangst van de mededeling, voor gewezen deelnemers: het ingegane pensioen of de ten tijde van beëi... BWBR0007143
Artikel 2, Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981     Artikel 2 Het uitvoeringsorgaan stelt na ontvangst van de mededeling, als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de wet , vast welk deel van het pensioen tijdens de in artikel 12, tweede lid, van de wet bedoelde huwelijksduur is opgebouwd en voor verevening in aanmerking komt. Indien het uitvoeringsorgaan niet beschikt over de gegevens die noodzakelijk zijn om het voornoemde deel vast te ... BWBR0007143
Artikel 3, Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981     Artikel 3 Het te verevenen pensioen wordt vastgesteld door het pensioen zoals dat op de datum van ontvangst van de mededeling is bereikt, te vermenigvuldigen met een breuk waarvan • – de teller wordt gevormd door het aantal huwelijksjaren dat gelegen is tussen: • a. de huwelijksdatum of • b. de datum van aanvang van het deelnemerschap, waarbij voor de onder a. en b. genoe... BWBR0007143
Artikel 4, Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981     Artikel 4 • 1. Indien de datum van aanvang van het deelnemerschap niet bekend is bij het uitvoeringsorgaan, gaat het uitvoeringsorgaan uit van de in het formulier vermelde datum van aanvang van het deelnemerschap. Indien uit een door beide echtgenoten ondertekend formulier bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet blijkt dat de genoemde datum ook hen niet bekend is, stelt het uit... BWBR0007143
Artikel 5, Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981     Artikel 5 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1995. BWBR0007143
Artikel 1, Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995     Artikel 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: wet verevening pensioenrechten bij scheiding ; • b. huwelijksjaren: de jaren tot 1 mei 1995 gedurende welke de tot verevening verplichte echtgenoot gehuwd was met de tot verevening gerechtigde echtgenoot en eerstgenoemde tevens deelnemer was in de betreffende pensioenregeling; • c. tijdsev... BWBR0007144
Artikel 2, Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995     Artikel 2 Indien het uitvoeringsorgaan niet beschikt over de gegevens die noodzakelijk zijn om het gedurende de deelnemingsjaren tot 1 mei 1995 opgebouwde pensioen vast te stellen met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, onderdeel a tot en met c van de wet , wordt het te verevenen pensioen over die periode vastgesteld op basis van deze regeling. BWBR0007144
Artikel 3, Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995     Artikel 3 Indien het aantal huwelijksjaren minder bedraagt dan het aantal deelnemingsjaren en de echtgenoten zijn niets overeengekomen omtrent de deelnemingsjaren vóór de huwelijksdatum, bedraagt het voor verevening in aanmerking komende pensioen de per 1 mei 1995 te bepalen tijdsevenredige pensioenaanspraak verminderd met de per de huwelijksdatum te bepalen tijdsevenredige pensioenaanspraak. BWBR0007144
Artikel 4, Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995     Artikel 4 In afwijking van het bepaalde in artikel 3 wordt het te verevenen pensioen in geval van een dienstjaren-eindloonregeling vastgesteld door de per 1 mei 1995 te bepalen tijdsevenredige pensioenaanspraak te vermenigvuldigen met een breuk waarvan • – de teller wordt gevormd door het aantal huwelijksjaren; • – de noemer wordt gevormd door het aantal jaren dat gelegen ... BWBR0007144
Artikel 5, Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995     Artikel 5 Indien het uitvoeringsorgaan de tijdsevenredige pensioenaanspraak per de huwelijksdatum of per de op basis van artikel 4, eerste lid, van de wet overeengekomen datum, wegens onvoldoende gegevens niet kan vaststellen, stelt het uitvoeringsorgaan het pensioen dat voor verevening in aanmerking komt vast door de per 1 mei 1995 te bepalen tijdsevenredige pensioenaanspraak, te vermenigv... BWBR0007144
  1, 2, 3 ... 18, 19, 20   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie