43 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5   »
Artikel 1, Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder de ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 1 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement , die is aangesteld bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. BWBR0003978
Artikel 2, Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst     Artikel 2 De bezoldiging van het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wordt vastgesteld bij Koninklijk besluit. BWBR0003978
Artikel 4, Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst     Artikel 4 In afwijking van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 ( Stb. 1959, 319), is de duur van het wachtgeld voor de ambtenaar, aan wie krachtens artikel 96, eerste lid, van het Algemeen rijksambtenarenreglement ontslag is verleend, gelijk aan de diensttijd in de zin van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 . BWBR0003978
Artikel 12, Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst     Artikel 12 Het Rechtspositiebesluit Binnenlandse Veiligheidsdienst ( Stb. 1955, 34) wordt ingetrokken. BWBR0003978
Artikel 13, Besluit aanvullende regels rechtspositie ambtenaren bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst     Artikel 13 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt voor wat betreft de artikelen 5 tot en met 11 terug tot en met 24 augustus 1984. BWBR0003978
Artikel 1, Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. halfgeleiderprodukt: de definitieve vorm of de tussenvorm van een produkt; • 1°. dat uit een lichaam bestaat, dat een laag halfgeleidermateriaal en een of meer lagen geleidend, isolerend of halfgeleidend materiaal bevat, waarbij elk van de lagen een samenstelling heeft die in overeenstemming is me... BWBR0004224
Artikel 2, Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten     Artikel 2 De maker van een oorspronkelijke topografie van een halfgeleiderprodukt heeft een uitsluitend recht op deze topografie. BWBR0004224
Artikel 3, Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten     Artikel 3 Indien de arbeid, in dienst van een ander verricht, bestaat in het tot stand brengen van topografieën, wordt, tenzij anders is overeengekomen, als de maker van de topografie aangemerkt degene, in wiens dienst de topografie is tot stand gebracht. BWBR0004224
Artikel 4, Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten     Artikel 4 Buiten het geval, bedoeld in artikel 2 , in samenhang met artikel 3 , komt het uitsluitend recht op een topografie mede toe aan de persoon die een oorspronkelijke topografie, die nog niet elders in de wereld is geëxploiteerd, voor het eerst in een van de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Ec... BWBR0004224
Artikel 5, Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten     Artikel 5 • 1. Het uitsluitend recht op een topografie houdt de bevoegdheid in om • a. de topografie te verveelvoudigen; • b. een halfgeleiderprodukt te vervaardigen waarin de topografie is vervat; • c. een exemplaar van de topografie of het halfgeleiderprodukt waarin de topografie is vervat, te exploiteren, dan wel voor een of ander aan te bieden, in voorraad te he... BWBR0004224
  1, 2, 3, 4, 5   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie