498 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 48, 49, 50   »
Artikel 1, Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State     Artikel 1 In deze rijkswet wordt verstaan onder Arubaans, Curaçaos, onderscheidenlijk Sint-Maartens lid: het ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk bij koninklijk besluit benoemde lid van de Raad van State van het Koninkrijk. BWBR0003896
Artikel 2, Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State     Artikel 2 • 1. Bij landsbesluit houdende algemene maatregelen wordt de schadeloosstelling van het Arubaanse, Curaçaose, onderscheidenlijk Sint-Maartense lid geregeld, alsmede de aanspraak op een uitkering bij overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid. • 2. Het landsbesluit, bedoeld in het eerste lid, kan voorts regels stellen omtrent de tegemoetkoming in de noodzakelijke kos... BWBR0003896
Artikel 3, Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State     Artikel 3 De Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale Ombudsman en de Wet privatisering ABP zijn niet van toepassing op het Arubaanse, Curaçaose, onderscheidenlijk Sint-Maartense lid. BWBR0003896
Artikel 4, Rijkswet houdende schadeloosstelling en financiële voorzieningen lid van Raad van State     Artikel 4 Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0003896
Artikel 1, Personeelswet Postbank N.V.     Artikel 1 In het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: • a. Staatsbedrijf: het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie; • b. overgangsdatum: de datum waarop artikel 7 van de Postwet 1954 (Stb. 592) vervalt en de Rijkspostspaarbank wordt opgeheven; • c. personeelslid: degene, die op de dag voor de overgangsdatum in dienst is van het Staat... BWBR0003843
Artikel 2, Personeelswet Postbank N.V.     Artikel 2 • 1. Ieder personeelslid heeft het recht om in dienst te treden bij de Postbank N.V. op een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht ingaande op de overgangsdatum. • 2. Een arbeidsovereenkomst, als in het eerste lid bedoeld, geldt voor onbepaalde tijd indien het personeelslid was aangesteld in vaste dienst, dan wel werkzaam was voor onbepaalde tijd op arbeidsovereenkom... BWBR0003843
Artikel 3, Personeelswet Postbank N.V.     Artikel 3 • 1. Met ingang van de overgangsdatum verkrijgen de in artikel 2, zevende lid , bedoelde personeelsleden aanspraken jegens een door de Postbank N.V. aan te wijzen instelling, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Pensioen- en Spaarfondsenwet 1952 (Stb. 275), die gelijkwaardig zijn aan die welke deze personeelsleden op voornoemde datum krachtens de Al... BWBR0003843
Artikel 4, Personeelswet Postbank N.V.     Artikel 4 • 1. Onze Ministers van Economische Zaken en van Financiën geven in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties regelen omtrent de behandeling van bezwaren van een personeelslid tegen de overgang naar de Postbank N.V. • 2. Onze Ministers van Economische Zaken en van Financiën geven in overeenstemming met Onze Minister van Binnenland... BWBR0003843
Artikel 5, Personeelswet Postbank N.V.     Artikel 5 • 1. Deze wet kan worden aangehaald als: Personeelswet Postbank N.V. • 2. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0003843
Artikel 1, Wet gemeenschappelijke regelingen     Artikel 1 • 1. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of te zamen, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten. • 2. De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters... BWBR0003740
  1, 2, 3 ... 48, 49, 50   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling