1.773 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 176, 177, 178   »
Artikel 1, Besluit mandaat directeur Agentschap SZW (uitvoering Subsidieregeling kinderopvang)     Artikel 1 Aan de directeur van het Agentschap SZW wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling kinderopvang voor het jaar 2007, waaronder begrepen: • a. het verlenen en vaststellen van subsidies voor het jaar 2007; • b. het vaststellen van subsidies, verleend op grond van de Subsidieregeling kinderopvang zo... BWBR0022930
Artikel 2, Besluit mandaat directeur Agentschap SZW (uitvoering Subsidieregeling kinderopvang)     Artikel 2 De directeur van het Agentschap SZW kan de bevoegdheid, bedoeld in artikel 1, onderdelen a en b , in een door hem te bepalen omvang mandateren aan onder hem ressorterende functionarissen. BWBR0022930
Artikel 3, Besluit mandaat directeur Agentschap SZW (uitvoering Subsidieregeling kinderopvang)     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 februari 2007. BWBR0022930
Artikel III, Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WEC (wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering)     Artikel III [Wijzigt het Besluit leerlinggebonden financiering.] BWBR0023688
Artikel V, Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WEC (wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering)     Artikel V • 1. Onverminderd de artikelen 39, derde en vierde lid , en 40, vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra blijft een leerling die op de dag van inwerkingtreding van dit besluit is ingeschreven op de Rafaëlschool in Sint-Michielsgestel aan deze school ingeschreven tot en met vier schooljaren na inwerkingtreding van dit besluit indien de ouders van de leerling dat wen... BWBR0023688
Artikel VI, Wijzigingsbesluit Besluit bekostiging WEC (wegnemen van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden financiering)     Artikel VI De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en bij dat koninklijk besluit kan worden bepaald dat artikelen of onderdelen daarvan terugwerken. BWBR0023688
Artikel I, Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2008)     Artikel I [Wijzigt de Subsidieregeling kinderopvang.] BWBR0023843
  1, 2, 3 ... 176, 177, 178   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie