83 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »
Artikel 1, Wet gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • 2. Waar in deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt gesproken van personen die ongeschikt zijn verklaard, zijn erkend als gewetensbezwaarde, ontheven zijn van de verplichting tot het vervullen van de vervangende dienst in gewone omstandigheden, disciplinair gestraft of veroordeeld zijn,... BWBR0002386
Artikel 2, Wet gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 2 Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen de persoonlijke vervulling van militaire dienst in verband met het gebruik van middelen van geweld waarbij men door dienstvervulling in de Nederlandse krijgsmacht kan worden betrokken. BWBR0002386
Artikel 3, Wet gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 3 • 1. Op aanvraag kan Onze Minister van Defensie de bezwaren van een dienstplichtige of een militair als ernstige gewetensbezwaren erkennen. De aanvraag vermeldt mede het registratienummer en is met redenen omkleed. • 2. Onze Minister van Defensie doet een onderzoek instellen naar de vraag of de bezwaren zijn aan te merken als ernstige gewetensbezwaren. Onze Minister van... BWBR0002386
Artikel 4, Wet gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 4 • 1. Degene die een aanvraag heeft gedaan als bedoeld in artikel 3, eerste lid , kan door Onze Minister, in afwachting van een beslissing daarop, geheel of gedeeltelijk van dienstverrichtingen worden vrijgesteld. • 2. Ingeval tegen degene die een aanvraag heeft gedaan als bedoeld in artikel 3, eerste lid , een strafvervolging is ingesteld wegens overtreding van ... BWBR0002386
Artikel 5, Wet gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 5 • 1. Het in artikel 3, tweede lid , bedoelde onderzoek wordt verricht door een of meer leden van een commissie van advies. De leden van de commissie worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen. • 2. De commissie brengt advies uit, nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld ter zitting te worden gehoord. BWBR0002386
Artikel 7, Wet gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 7 • 1. Indien Onze Minister van Defensie van oordeel is, dat de bezwaren zijn aan te merken als ernstige gewetensbezwaren, zal hij die bezwaren als zodanig erkennen. • 2. Indien aanvrager zonder gegronde redenen niet voor het onderzoek ter zitting voor de commissie, bedoeld in artikel 5 , is verschenen, wordt de aanvraag in ieder geval afgewezen. BWBR0002386
Artikel 7a, Wet gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 7a • 1. Indien de aanvrager bezwaar maakt tegen een besluit tot afwijzing van de aanvraag om erkenning, beslist Onze Minister van Defensie op dat bezwaar na advies van de commissie, bedoeld in artikel 5, eerste lid . De commissie adviseert nadat zij met ten minste drie leden een onderzoek heeft ingesteld. • 2. In de gevallen genoemd in artikel 7:3, onder a tot en me... BWBR0002386
Artikel 7c, Wet gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 7c Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter uitvoering van dit hoofdstuk. BWBR0002386
Artikel 8, Wet gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 8 • 1. Een beschikking op grond van artikel 4 blijft van kracht totdat de afwijzing van een aanvraag omtrent erkenning als gewetensbezwaarde onherroepelijk is geworden. • 2. Zolang de beroepstermijn niet is verstreken, dan wel op een tegen een beschikking omtrent erkenning als gewetensbezwaarde ingesteld beroep als bedoeld in artikel 7b niet is beslist, kan Onze M... BWBR0002386
Artikel 9, Wet gewetensbezwaren militaire dienst     Artikel 9 • 1. De erkende gewetensbezwaarde is onder alle omstandigheden vrijgesteld van de militaire dienst. Evenmin mogen hem werkzaamheden worden opgedragen, welke naar hun aard er slechts op gericht kunnen zijn de krijgsmacht hulp te verlenen. • 2. Onverminderd het vierde lid is de dienstplichtige die als gewetensbezwaarde is erkend, verplicht tot vervangende dienst in gewone... BWBR0002386
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie