447 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »
Artikel 1, Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling     Artikel 1 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen ; • b. Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu; • c. motorrijtuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet ; • d. gehandicaptenvoertuig: voertuig dat is uitgerust met een motor, dat niet breder is ... BWBR0002503
Artikel 2, Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling     Artikel 2 • 1. Behoudens het bepaalde in artikel 6 moet de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig bij zich hebben: • a. een geldige verzekeringsplaat, welke op de in artikel 3, eerste lid , voorgeschreven wijze op het gehandicaptenvoertuig is bevestigd en welke behoort bij de verzekering bedoeld onder b; alsmede • b. een document waaruit blijkt dat met betrekking ... BWBR0002503
Artikel 3, Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling     Artikel 3 • 1. De verzekeringsplaat, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a , wordt bevestigd op het achterspatbord in verticale of nagenoeg verticale stand en in de breedterichting van het gehandicaptenvoertuig, op zodanige wijze dat de op de plaat vermelde letters zich boven de op de plaat vermelde cijfers bevinden en de letters en cijfers goed zichtbaar zijn. Indien het gehandi... BWBR0002503
Artikel 4, Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling     Artikel 4 • 1. In het document, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b , worden ten tenminste de volgende gegevens vermeld: • a. naam en adres van de verzekeraar; • b. naam en adres van de verzekeringnemer; • c. dagtekening en jaar van de ingang en van het einde van de dekking; • d. merk en, indien het gehandicaptenvoertuig hiervan is voorzien, identifi... BWBR0002503
Artikel 5, Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling     Artikel 5 • 1. Behoudens het bepaalde in artikel 6 of ontheffing door Onze Minister moet de bestuurder van een motorrijtuig, dat geen kenteken als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 behoeft en dat geen gehandicaptenvoertuig is, een document bij zich hebben, waaruit blijkt, dat met betrekking tot het door hem bestuurde motorrijtuig een verzekering ove... BWBR0002503
Artikel 5a, Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling     Artikel 5a • 1. Onze Minister kan op verzoek aan fabrikanten van of handelaren in gehandicaptenvoertuigen of andere niet-kentekenplichtige motorrijtuigen één of meer fabrikanten- of handelaarsbewijzen W.A.M. (gehandicaptenvoertuigen) of één of meer fabrikanten- of handelaarsbewijzen W.A.M. (andere niet-kentekenplichtige motorrijtuigen dan gehandicaptenvoertuigen) afgeven voor motorr... BWBR0002503
Artikel 6, Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling     Artikel 6 Het bepaalde in deze paragraaf is niet van toepassing op de bestuurder van een motorrijtuig, dat gewoonlijk in het buitenland is gestald, en op de bestuurder van een motorrijtuig, met betrekking waartoe de bezitter dan wel de in artikel 2, tweede lid , der wet bedoelde houder van de verplichting tot het sluiten van een verzekering bij of krachtens de wet is vrijgesteld. BWBR0002503
Artikel 7, Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling     Artikel 7 De bestuurder van een motorrijtuig, dat gewoonlijk in het buitenland is gestald, moet, behoudens ontheffing door Onze Minister, bij zich hebben: hetzij een bewijs waaruit blijkt, dat het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid , der wet, is belast met de afwikkeling van de schade, welke in Nederland door dat motorrijtuig is veroorzaakt (groene kaart); hetzij een bewijs, waaruit bli... BWBR0002503
Artikel 8, Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling     Artikel 8 • 1. Wanneer aan de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, welke aan de Staat toebehoort, dan wel aan de bezitter of de in artikel 2, tweede lid, van de wet bedoelde houder van een gehandicaptenvoertuig, die is vrijgesteld van de verplichting tot het sluiten van een verzekering, een vrijstellingsplaat is uitgereikt, moet deze plaat op het gehandicaptenvoertuig worden be... BWBR0002503
Artikel 9, Vaststelling bewijs van verzekering voor niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regelen met betrekking tot bewijs van vrijstelling     Artikel 9 • 1. Het is verboden om als bezitter dan wel als houder in de zin van artikel 2, tweede lid, van de wet , een gehandicaptenvoertuig, waarop ingevolge paragraaf 2 een verzekeringsplaat moet zijn bevestigd, op een weg te doen rijden of te laten staan of toe te laten dat daarmee op een weg wordt gereden of gestaan, of buiten een weg met zodanig gehandicaptenvoertuig deel t... BWBR0002503
  1, 2, 3 ... 43, 44, 45   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied