281 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 27, 28, 29   »
Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen     Rijkswet van 9 maart 1967, houdende bijzondere voorzieningen aangaande de plaats van vestiging van naamloze vennootschappen en andere rechtspersonen- • 1. Onder «vennootschap» wordt in deze Rijkswet verstaan de naamloze vennootschap alsmede, voor wat Nederland betreft, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en, voor wat Nederland, Curaçao en Sint Maarten betreft, de ... BWBR0002561
Artikel 1, Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen     Artikel 1 • 1. Door desbetreffende wijziging van de akte van oprichting kan de plaats van vestiging van een in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten gevestigde vennootschap worden overgebracht naar een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden. • 2. Bevoegd tot deze wijziging van de akte van oprichting zijn het bestuur der vennootschap en de algemene vergadering van aand... BWBR0002561
Artikel 2, Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen     Artikel 2 • 1. De wijziging en de benoemingen, bedoeld in artikel 1 , geschieden op straffe van nietigheid bij notariële akte. De akte wordt verleden in de Nederlandse taal. • 2. De wijziging treedt in werking met ingang van de dag, waarop de akte is verleden, tenzij daarvoor in de akte een later tijdstip is bepaald. Is de inwerkingtreding afhankelijk gesteld van de vervullin... BWBR0002561
Artikel 3, Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen     Artikel 3 • 1. Elke wijziging van de akte van oprichting van een vennootschap als in artikel 1 bedoeld, behoeft de toestemming of de bekrachtiging van Onze Minister van Justitie in Nederland, respectievelijk Onze Minister van Justitie in Aruba, in Curaçao of in Sint Maarten. • 2. Ieder die op het ogenblik van het tot stand brengen van een wijziging van de akte van oprichting... BWBR0002561
Artikel 4, Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen     Artikel 4 • 1. De toestemming wordt uitsluitend op een ontwerp van de wijziging verleend, en wel door Onze Minister van Justitie van het deel van het Koninkrijk, waar de vennootschap gevestigd is. • 2. Onze Minister die de toestemming heeft verleend, zendt onverwijld een afschrift van de beschikking houdende toestemming en van het ontwerp waarvoor bij deze beschikking toestemming... BWBR0002561
Artikel 5, Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen     Artikel 5 • 1. Indien de wijziging tot stand is gebracht en in werking is getreden zonder toepassing van artikel 4, eerste lid , zendt de vennootschap of een dergenen die krachtens artikel 1 tot wijziging bevoegd zijn, dan wel een daartoe in de akte, bedoeld in artikel 2 , aangewezen persoon, een verzoek om bekrachtiging van de wijziging tot Onze Minister van Justitie van het ... BWBR0002561
Artikel 6, Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen     Artikel 6 • 1. De toestemming of de bekrachtiging wordt slechts geweigerd, voor zover naar het oordeel van de autoriteit die bevoegd is haar te verlenen: • a. niet aannemelijk is dat de wijziging van de akte van oprichting ten tijde van haar inwerkingtreding of bekrachtiging op grond van oorlog, onmiddellijk oorlogsgevaar, revolutie of daarmee vergelijkbare buitengewone omstandig... BWBR0002561
Artikel 7, Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen     Artikel 7 • 1. Onze Minister van Justitie van het deel van het Koninkrijk, waar de vennootschap - hetzij voor, hetzij na de inwerkingtreding der overplaatsing - gevestigd is, kan met Onze machtiging de toestemming of de bekrachtiging van de wijziging van de akte van oprichting geheel of gedeeltelijk intrekken, indien later blijkt van omstandigheden, welke de weigering van deze toestemmi... BWBR0002561
Artikel 8, Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen     Artikel 8 • 1. Zo spoedig mogelijk worden in het deel van het Koninkrijk, waarheen de plaats van vestiging der vennootschap is overgebracht, openbaar gemaakt: • a. de akte van oprichting der vennootschap, zoals deze is komen te luiden na het in werking treden van de wijziging waarin is toegestemd of die is bekrachtigd, alsmede de beschikking waarbij de toestemming of de bekrachti... BWBR0002561
Artikel 9, Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen     Artikel 9 • 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1-8 kan door desbetreffende wijziging van de akte van oprichting de plaats van vestiging van een vennootschap, welke overeenkomstig artikel 1 is overgebracht naar een ander deel van het Koninkrijk, worden teruggebracht naar het deel van het Koninkrijk, waar de vennootschap het eerst gevestigd was. • 2. Bevoegd tot d... BWBR0002561
  1, 2, 3 ... 27, 28, 29   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied