385 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »
Artikel 1, Ontheffing Rijkswaterstaat Boswet     Artikel 1 In deze beschikking wordt verstaan onder: • a. wet: Boswet ; • b. samenwerkingsovereenkomst: overeenkomst, gesloten op 26 oktober 1995 tussen de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Verkeer en Waterstaat; • c. boscompensatie: het planten van houtopstand naar aanleiding van een elders plaatsgevonden velling; • d. Dienst Regel... BWBR0010626
Artikel 2, Ontheffing Rijkswaterstaat Boswet     Artikel 2 • 1. Aan Rijkswaterstaat wordt ontheffing verleend van de kennisgevingsplicht, bedoeld in artikel 2, tweede lid van de wet . • 2. Voor projecten die het tijdvak van drie jaren overschrijden en die niet langer duren dan tien jaren, wordt aan Rijkswaterstaat ontheffing verleend om binnen het tijdvak, genoemd in artikel 3, eerste lid, van de wet , tot herbeplanting o... BWBR0010626
Artikel 3, Ontheffing Rijkswaterstaat Boswet     Artikel 3 • 1. Rijkswaterstaat verstrekt tenminste één maand voorafgaand aan een velling van een houtopstand aan Dienst Regelingen het formulier en de bijlagen behorende bij de samenwerkingsovereenkomst, waarin in ieder geval wordt vermeld: • a. de aard, hoeveelheid en plaatsbepaling van de houtopstand, die geveld wordt en die in het kader van de herplantplicht, bedoeld in a... BWBR0010626
Artikel 4, Ontheffing Rijkswaterstaat Boswet     Artikel 4 • 1. Aan Rijkswaterstaat wordt toestemming verleend om niet te voldoen aan de verplichting om tot herplant over te gaan op de plaats van velling, bedoeld in artikel 2, eerste lid , van het Koninklijk Besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de wet . • 2. Aan de toestemming, bedoeld in he... BWBR0010626
Artikel 1, Bestuursreglement Uwv     Artikel 1 In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: • a. de wet : de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ; • b. het Uwv : het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet ; • c. de Raad van bestuur : de Raad van bestuur van het Uwv als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet ; • d.... BWBR0013528
Artikel 2, Bestuursreglement Uwv     Artikel 2 • 1. De Raad van bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan die de voorzitter vervangt bij diens afwezigheid of ontstentenis. • 2. Hetgeen in dit reglement over de voorzitter is bepaald, is mede van toepassing op de plaatsvervangend voorzitter, wanneer deze de voorzitter vervangt. BWBR0013528
Artikel 3, Bestuursreglement Uwv     Artikel 3 • 1. De Raad van bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet of enige andere wet aan het Uwv zijn opgedragen. • 2. De Raad van bestuur regelt de onderlinge verhouding en de taakverdeling tussen de voorzitter en de leden. • 3. De voorzitter van de Raad van bestuur vertegenwoordigt het Uwv in en buiten rechte. • 4. De Raad v... BWBR0013528
Artikel 4, Bestuursreglement Uwv     Artikel 4 • 1. De Raad van bestuur vergadert op het hoofdkantoor van het Uwv tenzij de voorzitter een andere plaats aanwijst. • 2. De Raad van bestuur vergadert regelmatig op de door de voorzitter vast te stellen data en tijdstippen en voorts telkens als een of meer leden dat met redenen omkleed verzoeken. • 3. Van elke vergadering wordt een zakelijk verslag opgemaakt, ter... BWBR0013528
Artikel 5, Bestuursreglement Uwv     Artikel 5 • 1. Besluitvorming binnen de Raad van bestuur geschiedt eenstemmig. • 2. Indien blijkt dat over een bepaalde aangelegenheid geen eenstemmige besluitvorming mogelijk is omdat een of meer leden overwegende bezwaren hebben tegen het standpunt van de overige leden, wordt - behoudens in spoedeisende gevallen in welk geval de voorzitter beslist - de besluitvorming omtrent di... BWBR0013528
Artikel 6, Bestuursreglement Uwv     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002. BWBR0013528
  1, 2, 3 ... 37, 38, 39   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie