79 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »
Artikel 1, Besluit vaststelling taakomschrijving staatssecretaris van Buitenlandse Zaken     Artikel 1 Bij het Nederlandse buitenlands beleid, waaronder ontwikkelingssamenwerking en Europese zaken, zal sprake zijn van geïntegreerde besluitvorming onder eindverantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken, waarbij de inzet op de verschillende beleidsterreinen door deze wordt gecoördineerd. De staatssecretaris, genoemd: staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, is binnen de g... BWBR0029371
Artikel 2, Besluit vaststelling taakomschrijving staatssecretaris van Buitenlandse Zaken     Artikel 2 De staatssecretaris voert in de contacten, die hij bij de behartiging van de onder a. tot en met g. genoemde aangelegenheden met buitenlanders heeft, de titel: minister voor Europese Zaken en Internationale Samenwerking. BWBR0029371
Artikel 3, Besluit vaststelling taakomschrijving staatssecretaris van Buitenlandse Zaken     Artikel 3 De taaktoebedeling aan de staatssecretaris is per 14 oktober 2010 ingegaan. BWBR0029371
Artikel 1, Sanctieregeling BES     Artikel 1 • 1. Het bepaalde krachtens de artikelen 2, tweede lid , en 3 van de Sanctiewet 1977 is van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. • 2. Voor de toepassing van het eerste lid geldt dat bindende EU-rechtshandelingen waarnaar een bepaling krachtens de Sanctiewet 1977 verwijst, van overeenkomstige toepassing zijn in de openbare lich... BWBR0029611
Artikel 2, Sanctieregeling BES     Artikel 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling BES. BWBR0029611
Artikel 3, Sanctieregeling BES     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0029611
Artikel 1, Besluit Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken     Artikel 1 • 1. Er is een Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, als omschreven in bijlage 1 bij dit besluit. • 2. Het Ereteken kent twee graden: • a. het Ereteken in zilver, • b. het Ereteken in goud. BWBR0029790
Artikel 2, Besluit Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken     Artikel 2 • 1. De Minister van Buitenlandse Zaken kan het Ereteken toekennen aan personen met bijzondere en persoonlijke verdiensten voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken dan wel voor de internationale betrekkingen van het Koninkrijk der Nederlanden. • 2. Het Ereteken kan ten hoogste eenmaal in zilver en eenmaal in goud aan dezelfde persoon worden toegekend. • 3. Bij ... BWBR0029790
Artikel 3, Besluit Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken     Artikel 3 • 1. Degene aan wie het Ereteken in zilver is toegekend, is bevoegd het te dragen aan een lint op de linkerborst. • 2. Degene aan wie het Ereteken in goud is toegekend, is bevoegd het te dragen aan een lint om de hals. • 3. In plaats van de draagwijze als omschreven in het eerste of tweede lid, kan degene aan wie het Ereteken is toegekend een van de volgende draa... BWBR0029790
Artikel 4, Besluit Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken     Artikel 4 Het besluit van 14 oktober 2010, nr. DKP-2010/885, houdende instellling van het Ereteken voor Verdienste wordt ingetrokken. Eretekenen die voor inwerkingtreding van het onderhavige besluit zijn toegekend, berusten na inwerkingtreding op dit besluit. BWBR0029790
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie