574 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 56, 57, 58   »
Artikel 1, Rijkswet Vaarplicht     Artikel 1 Deze Rijkswet verstaat onder: • a. "vaarplicht": de verplichting, welke krachtens de wet dan wel bij of krachtens landsverordening aan zeelieden of gewezen zeelieden wordt opgelegd om hun diensten beschikbaar te stellen en te houden voor het verrichten van werkzaamheden aan boord of ten behoeve van schepen onder de vlag van het Koninkrijk; • b. "schip": een geen oorlogss... BWBR0002827
Artikel 2, Rijkswet Vaarplicht     Artikel 2 De landen van het Koninkrijk regelen de vaarplicht zoveel mogelijk op gelijke wijze. BWBR0002827
Artikel 3, Rijkswet Vaarplicht     Artikel 3 De vaarplicht wordt slechts opgelegd in geval van buitengewone omstandigheden. BWBR0002827
Artikel 4, Rijkswet Vaarplicht     Artikel 4 Behoudens hetgeen terzake van vrijstelling van de vaarplicht bij de wet of bij landsverordening wordt bepaald, zijn van de vaarplicht vrijgesteld: • 1°. zij, die in werkelijke dienst zijn of zijn opgeroepen bij de krijgsmacht, zolang die werkelijke dienst duurt; • 2°. zij, die in gevolge een overeenkomst met een andere mogendheid of met een volkenrechtelijke organisati... BWBR0002827
Artikel 5, Rijkswet Vaarplicht     Artikel 5 De wet en de landsverordeningen, waarbij de vaarplicht wordt geregeld, voorzien erin, dat vaarplichtigen gelijkelijk aan boord of ten behoeve van alle schepen onder de vlag van het Koninkrijk kunnen worden ingezet. BWBR0002827
Artikel 6, Rijkswet Vaarplicht     Artikel 6 De wet en de landsverordeningen, waarbij de vaarplicht wordt geregeld, bevatten een regeling van de rechtspositie van de vaarplichtige. Daarbij wordt aan de vaarplichtige het recht toegekend bij een aan te wijzen Autoriteit voorziening te vragen tegen te zijnen aanzien genomen beschikkingen, welke in strijd zijn met een algemeen verbindend voorschrift of waartoe het orgaan dat de besc... BWBR0002827
Artikel 7, Rijkswet Vaarplicht     Artikel 7 Bij of krachtens wet of landsverordening kan worden verboden, dat vaarplichtigen het grondgebied van een of meer delen van het Koninkrijk zonder vergunning verlaten. BWBR0002827
Artikel 8, Rijkswet Vaarplicht     Artikel 8 • 1. Bij koninklijk besluit op de voordracht van Onze Minister-President kan de aanwijzing van het schip of de schepen onder de vlag van het Koninkrijk, aan boord of ten behoeve waarvan een vaarplichtige wordt ingezet, worden gedelegeerd aan een in dat besluit genoemde autoriteit. • 2. Ons besluit wordt geplaatst in het Staatsblad, het Afkondigingsblad van Aruba, het ... BWBR0002827
Artikel 9, Rijkswet Vaarplicht     Artikel 9 Deze Rijkswet kan worden aangehaald als " Rijkswet Vaarplicht". BWBR0002827
Artikel 10, Rijkswet Vaarplicht     Artikel 10 Deze Rijkswet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. BWBR0002827
  1, 2, 3 ... 56, 57, 58   »